Xác định nhu cầu thị trường và lựa chọn sản phẩm nông lâm kết hợp