Cinque Terre

Cực Phẩm Gia Đinh

Tác giả :
Thể Loại : Tiểu Thuyết Trung Quốc
EPUB MOBI PDF Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 1: Công tử, công tử
 • Chương 2: Nguyên lai ngươi là tiểu nữ nhân
 • Chương 3: Tương mỹ nữ thôi hạ hà
 • Chương 4: Tam vô sản phẩm
 • Chương 5: Quán đính, Quán tràng
 • Chương 6: Chủ ý của Đại Tiểu Thư
 • Chương 7: Hắc xã hội (Xã hội đen)
 • Chương 8: Tiêu phu nhân
 • Chương 9: Sự ra đời của cuốn sách
 • Chương 10: Tăng giá bán sách
 • Chương 11: Trám tiễn liễu
 • Chương 12: Đạo bản
 • Chương 13: Tiểu tiểu cô nương
 • Chương 14: Tâm viên ý mã
 • Chương 15: Xảo thủ hào đoạt
 • Chương 16: Hữu tổ chức phạm tội
 • Chương 17: Gia đinh tuyển bạt đại tái
 • Chương 18: Liên sấm tam quan
 • Chương 19: Hợp đồng chế viên công
 • Chương 20: Đả du thi
 • Chương 21: Xã đoàn
 • Chương 22: Y Nỉ
 • Chương 23: Đả Tiến Tiêu Trạch
 • Chương 24: Phu nhân đích thiết khán vọng
 • Chương 25: Nữ nhân dữ cẩu
 • Chương 26: Quyền đả cước thích
 • Chương 27: Mê hoặc
 • Chương 28: Bất tao nhân tật thị dong tài
 • Chương 29: Tham Vọng
 • Chương 30: Cao Thăng
 • Chương 31: Tiêu nhị tiểu thư
 • Chương 32: Bãi bình tha
 • Chương 33: Cố sự
 • Chương 34: Sung mãn dụ hoặc đích kiến nghị
 • Chương 35: Thập yêu khiếu trang B?
 • Chương 36: Phẫn hận
 • Chương 37: Tần Tiên Nhân
 • Chương 38: Ngữ xuất kinh nhân
 • Chương 39: Xướng cá thập bát mạc
 • Chương 40: Thuỳ bang thuỳ thục thân?
 • Chương 41: Đại Tiểu Thư
 • Chương 42: Hữu phượng lai nghi
 • Chương 43: Giá cá mỹ nữ ái sát nhân
 • Chương 44: Nhị tiểu tỷ đích thỉnh cầu
 • Chương 45: Mỹ nhân Tặng ngã mông hãn dược
 • Chương 46: Hội ngộ Đại Tiểu Thư
 • Chương 47: Cật vị
 • Chương 48: Dạ đàm
 • Chương 49: Ý ngoại tiêu tức
 • Chương 50: Tư định liễu chung thân ?
 • Chương 51: Thương tâm liễu
 • Chương 52: Túng luận liên doanh
 • Chương 53: Xảo Xảo, ngã đích bảo bối
 • Chương 54: Lạp long
 • Chương 55: Thiên cổ tuyệt đối dữ kim lăng tài nữ
 • Chương 56: Thùy ngoan?
 • Chương 57: Sắc dụ?
 • Chương 58: Cộng xử
 • Chương 59: Hương diễm đích chủ ý
 • Chương 60: Hương thuỷ
 • Chương 61: Mân côi đích hàm nghĩa
 • Chương 62: Tài nữ lạc ngưng
 • Chương 63: Nghi hoặc
 • Chương 64: Ý tưởng kỳ diệu
 • Chương 65: Gặp lại Tiêu Ngọc Sương
 • Chương 66: Thâm tình
 • Chương 67: Kinh biến
 • Chương 68: Dục luyện thần công
 • Chương 69: Nhân tâm
 • Chương 70: Đấu tí dữ đấu ngoan
 • Chương 71: Yêu nữ
 • Chương 72: Thâm tình
 • Chương 73: Ta cùng ngươi song tu
 • Chương 74: Xuân Sắc
 • Chương 75: Tặng chàng hoả thương
 • Chương 76: Phản hồi
 • Chương 77: Hội ước cùng nhị tiểu thư
 • Chương 78: Ước hội bị trảo liễu
 • Chương 79: Xảo Xảo bệnh liễu
 • Chương 80: Hí tài
 • Chương 81: Yêu Thỉnh
 • Chương 82: Cao thủ
 • Chương 83: Vi nan
 • Chương 84: Phát minh vĩ đại
 • Chương 85: Xảo thi diệu đối
 • Chương 86: Thư viện dương oai
 • Chương 87: Đại tiểu thư khóc!
 • Chương 88: Cầu cứu
 • Chương 89: Lão hồ ly
 • Chương 90: Mê hoặc
 • Chương 91: Nội y của Đại tiểu thư
 • Chương 92: Thu hoạch
 • Chương 93: Dạy tài nữ
 • Chương 94: Tự mình hại mình
 • Chương 95: Tài tử kiêm lưu manh
 • Chương 96: Đản hộ
 • Chương 97: Tây sương chi lang
 • Chương 98: Đêm tối thưởng hoa
 • Chương 99: Oan gia ngõ hẹp
 • Chương 100: Uyển Doanh khuất phục
 • Chương 101: Đồng hành
 • Chương 102: Thương Hội Chi Sự
 • Chương 103: Cùng tản bộ
 • Chương 104: Tương Tặng
 • Chương 105: Tài học chi sỹ
 • Chương 106: Thiên sanh hốt du
 • Chương 107: Nhân duyên thiêm
 • Chương 108: Tái ngộ Từ Vị
 • Chương 109: Trạc xuyên
 • Chương 110: Diệu Ngữ Giải Nhân Duyên
 • Chương 111: Không Bằng Cầm Thú
 • Chương 112: Nhắm ngươi rồi đó
 • Chương 113: Niên Hội
 • Chương 114: Trách Nan
 • Chương 115: Lão tử là người văn minh
 • Chương 116: Tức sự trữ nhân
 • Chương 117: Văn Đấu Vũ Công
 • Chương 118: Kỳ trung áo bí
 • Chương 119: Thiện lương đích nhân
 • Chương 120: Tây hồ yên vũ
 • Chương 121: Hồng tuyến
 • Chương 122: Muốn đánh ư?
 • Chương 123: Phiến tử
 • Chương 124: Ta không phải người tùy tiện
 • Chương 125: Tiên Nhi hấp dẫn
 • Chương 126: Nàng phẩm trà ta thưởng thức
 • Chương 127: Tâm sự
 • Chương 128: Tiến thoái lưỡng nan!
 • Chương 129: Tiêu tác
 • Chương 130: Chuyên gia đánh chó
 • Chương 131: Kiếp cá sắc
 • Chương 132: Trữ nhạ diêm vương, mạc nhạ tam ca
 • Chương 133: Tranh chấp
 • Chương 134: Âm mưu của phu nhân
 • Chương 135: Tiếp thu
 • Chương 136: Kinh Thành Sư Hữu
 • Chương 137: Tam ca đích tuyệt đối
 • Chương 138: Cầu thân
 • Chương 139: Thọ đản
 • Chương 140: Tài nữ muốn chiêu thân?
 • Chương 141: Tâm ý của Lạc Ngưng
 • Chương 142: Tiểu vương gia
 • Chương 143: Tài nữ tri tâm
 • Chương 144: Vua đối
 • Chương 145: Lâm Tam tiên trưởng
 • Chương 146: Nước mắt…
 • Chương 147: Ai đẹp hơn?
 • Chương 148: Hiểm Hoạ Tiềm Ẩn
 • Chương 149: Từ Văn Trường đến
 • Chương 150: Hảo hí
 • Chương 151: Quỷ biện
 • Chương 152: Hèn hạ?
 • Chương 153: Giao du
 • Chương 154: Ý tưởng sát nhân
 • Chương 155: Đương niên đính phong niệu thập trượng
 • Chương 156: Truỵ mã liễu
 • Chương 157: Dương Trường Nhi Khứ
 • Chương 158: Khuyến úy
 • Chương 159: Mắc bệnh
 • Chương 160: khảm đảo tha
 • Chương 161: Kẻ gian người ngay
 • Chương 162: Tham vọng
 • Chương 163: Soa điểm nuy liễu
 • Chương 164: Tân thì gian
 • Chương 165: Bao vây
 • Chương 166: Tham Thí
 • Chương 167: Tổng động viên gia đinh
 • Chương 168: Loạn liễu
 • Chương 169: Báo Quân Ân
 • Chương 170: Phế Bỏ
 • Chương 171: Ngã hận tử nhĩ liễu
 • Chương 172: Du Quải
 • Chương 173: Điểm bạt
 • Chương 174: Lạc tiểu thư sắp kén chồng ư?
 • Chương 175: Hách tử nhĩ
 • Chương 176: Ngoa trá
 • Chương 177: Hảo Lâm Tam
 • Chương 178: Tham mưu tướng quân
 • Chương 179: Mạc Thác Liễu
 • Chương 180: Khinh Thải Giải Ngữ Hoa
 • Chương 181: Khiêu đậu
 • Chương 182: Giấc mộng quái lạ
 • Chương 183: Tích biệt
 • Chương 184: Chỉnh quân
 • Chương 185: Nan đề
 • Chương 186: Tuần tra ba trại
 • Chương 187: Tiên nhi quật cường
 • Chương 188: Đả pháo
 • Chương 189: Tập kích
 • Chương 190: Nhiên Thiêu Đích Thú Huyết
 • Chương 191: Không ai được sỉ nhục huynh đệ của ta
 • Chương 192: Không dám vượt lên
 • Chương 193: Một phong gia thư
 • Chương 194: Thư của Đại tiểu thư
 • Chương 195: Phiền toái
 • Chương 196: Công thủ diễn luyện
 • Chương 197: Chàng giết sư phó của ta
 • Chương 198: Mắc Lừa
 • Chương 199: Vũ khí thần bí của Lâm tướng quân
 • Chương 200: Trói lại?
 • Chương 201: Đại, tiểu ma nữ
 • Chương 202: Trên đường trở về
 • Chương 203: Hai vị phu nhân
 • Chương 204: Tiêu gia không phải là nhà ta
 • Chương 205: Tái Thi Hội
 • Chương 206: Bôi Tửu Tráng Hoài
 • Chương 207: Tứ Luân Tái Thi
 • Chương 208: Ngộ Kiếp
 • Chương 209: Tố nam nhân chân nan (Làm nam nhân thật khó)
 • Chương 210: Bị nữ tử cưỡng hôn
 • Chương 211: Nàng là người của ta
 • Chương 212: Tiễn biệt
 • Chương 213: Khuyên giải
 • Chương 214: Nhớ chàng!
 • Chương 215: Mất tích
 • Chương 216: Chán ghét ngươi!
 • Chương 217: Đại tiểu thư đỏ mặt
 • Chương 218: Năm bức hoạ đính ước
 • Chương 219: Thánh chỉ
 • Chương 220: Ảm Đạm
 • Chương 221: Tiến Kinh
 • Chương 222: Đăng Hội
 • Chương 223: Phương Tung Yểu Yểu
 • Chương 224: Kiếm bóng tìm hình
 • Chương 225: Đăng Mê
 • Chương 226: Hoa đăng hồng tuyến
 • Chương 227: Kẻ xấu
 • Chương 228: Tiên tử và Cường nữ
 • Chương 229: Xảo ngộ
 • Chương 230: Kỳ Nữ Tử
 • Chương 231: Cự bất tòng quân
 • Chương 232: Lão bà là công chúa
 • Chương 233: Đả thủ thương
 • Chương 234: Giao hoán điều kiện
 • Chương 235: Đại tiểu thư mất tích
 • Chương 236: Lạc thủy
 • Chương 237: Ngọt ngào
 • Chương 238: Đến thăm
 • Chương 239: Hoa tra
 • Chương 240: Phẫn Thanh
 • Chương 241: Truyền Thụ
 • Chương 242: Tin Của Thanh Tuyền
 • Chương 243: Đánh Ngã Tiên Tử
 • Chương 244: Bị trúng châm
 • Chương 245: Không đành lòng phải nén lại ở phút cuối
 • Chương 246: Tiếp Thị
 • Chương 247: Thưởng Hoa
 • Chương 248: Thành Vương
 • Chương 249: Ngang Ngạnh
 • Chương 250: Trạng Nguyên
 • Chương 251: Ngắm thưởng vườn mẫu đơn
 • Chương 252: Chọn cỏ làm hoa khôi
 • Chương 253: Nàng họ Tiêu
 • Chương 254: Đính Phong Kinh Diễm
 • Chương 255: Thỉnh ta chinh phục nàng ấy
 • Chương 256: Diễn binh sa trường
 • Chương 257: Hảo đại nhất điêu xà
 • Chương 258: Bạch bào tiểu tướng
 • Chương 259: Thủ thắng
 • Chương 260: Kỳ binh
 • Chương 261: Kẻ Thông Minh
 • Chương 262: Ám Sát
 • Chương 263: Hai mỹ nhân tuyệt sắc
 • Chương 264: Ai nói tiên tử không giết người?
 • Chương 265: Ta sẽ cho ngươi một câu trả lời
 • Chương 266: Hoàng thượng triệu kiến ngươi
 • Chương 267: Lửa giận bừng bừng
 • Chương 268: Quyền đánh Đông Doanh
 • Chương 269: Lễ nghi ngoại giao
 • Chương 270: Tá Cư
 • Chương 271: Nghê Thường công chúa
 • Chương 272: Trường Kim
 • Chương 273: Ta muốn tố cáo ngài
 • Chương 274: Lại tiến cung
 • Chương 275: Thế nào là thâm, thế nào là độc
 • Chương 276: Thiên lao
 • Chương 277: Giải cứu
 • Chương 278: Rốt cuộc là muốn làm gì ??
 • Chương 279: Có nên câu dẫn hay không?
 • Chương 280: Ngươi không thể đi
 • Chương 281: Tuyển phò mã
 • Chương 282: Thắng liền hai trận
 • Chương 283: Cùng tàu đấu đá, người không bằng ngựa…
 • Chương 284: Thiên hạ đệ nhất đinh
 • Chương 285: Ba lời mời
 • Chương 286: Người đến từ Kim Lăng
 • Chương 287: Phu nhân giá đáo
 • Chương 288: Tiếng giết heo
 • Chương 289: Hào trạch
 • Chương 290: Ban thưởng nàng ta cho ngươi
 • Chương 291: Sai lầm lớn nhất
 • Chương 292: Mượn Đại Pháo
 • Chương 293: Đại phiền phức
 • Chương 294: Trả hàng
 • Chương 295: Làm khách trong màn
 • Chương 296: Chuyện cười
 • Chương 297: Chọc cười giai nhân
 • Chương 298: Dịu dàng đáng ghét
 • Chương 299: Diễn trò
 • Chương 300: Anh hùng chân chính
 • Chương 301: Nam bằng hữu
 • Chương 302: Lễ vật của Cao Ly
 • Chương 303: Hoàng thượng xảy ra chuyện
 • Chương 304: Băng hà?
 • Chương 305: Ngươi đã minh bạch chưa?
 • Chương 306: Bái thượng nhất bái
 • Chương 307: Cự Tuyệt
 • Chương 308: Ta là lão hổ du của ngươi
 • Chương 309: Khuyên giải
 • Chương 310: Sắc ma tướng công
 • Chương 311: Ngẫu nhiên phát hiện
 • Chương 312: Tung tích
 • Chương 313: Không ổn
 • Chương 314: Khả năng dự đoán
 • Chương 315: Ngoạn thuật và Nhẫn thuật
 • Chương 316: Ý nghĩ vượt thời đại
 • Chương 317: Thần tiên tỷ tỷ, ta yêu nàng!
 • Chương 318: Cuộc thẩm vấn giận dữ
 • Chương 319: Quá trơ trẽn
 • Chương 320: Tai Nạn Lao Động
 • Chương 321: Ta có tội
 • Chương 322: Có mỹ nhân đi cùng
 • Chương 323: Gặp lại Lạc Ngưng
 • Chương 324: Thuốc bổ đặc biệt
 • Chương 325: Nhất định phải “tẩy bạch bạch”*
 • Chương 326: Sờ nhầm rồi
 • Chương 327: Trên hồ Vi Sơn
 • Chương 328: Cá cược
 • Chương 329: Phá hoại hảo sự
 • Chương 330: Cá vượt cửa rồng
 • Chương 331: Tìm thấy rồi
 • Chương 332: Vớt bạc
 • Chương 333: Cô làm ơn tôn trọng nhân cách của ta!
 • Chương 334: Ngưng nhi bắt gian
 • Chương 335: Mưa xuân trên đường
 • Chương 336: Nắm quá chặt
 • Chương 337: Tìm được chỗ mẫn cảm của ngươi
 • Chương 338: Phát hiện của tiên tử
 • Chương 339: Lâm phu nhân
 • Chương 340: Tiên tử cũng phải chết?
 • Chương 341: Thiên thu vạn tải*, nhất thống Tiêu gia
 • Chương 342: Cầu thân
 • Chương 343: Phát minh của Từ Trường Kim?
 • Chương 344: Kiểm Tra
 • Chương 345: Tiểu pháo
 • Chương 346: Vãn Vinh ca
 • Chương 347: Tạ ơn huynh… muội hận huynh
 • Chương 348: Mèo gọi xuân
 • Chương 349: Thượng triều
 • Chương 350: Cường Quyền một vạn năm
 • Chương 351: Đại Hoa trung dũng quân
 • Chương 352: Mỗi năm hoa đào ấy – Hé nở lúc đau thương
 • Chương 353: Bắn bay con bà nó đi!
 • Chương 354: Hoa đào, lại thấy hoa đào
 • Chương 355: Nhà có tin vui
 • Chương 356: Trời đất giao hòa, không thể cách chia
 • Chương 357: Đào Hoa Vũ
 • Chương 358: Dữ phu tề – dữ thiên tề
 • Chương 359: Tam Thông cổ
 • Chương 360: Pháo đả bài phường
 • Chương 361: Tan thành mây khói
 • Chương 362: Trừng trị hắn
 • Chương 363: Hoàng hậu ư?
 • Chương 364: Khiến cho ngươi đêm nay ngủ không yên
 • Chương 365: Ta ngủ cùng với sư tỷ của muội
 • Chương 366: Xuất Vân công chúa
 • Chương 367: Đồng xu đứng thẳng
 • Chương 368: Tranh biện trên triều
 • Chương 369: Giám định hàng giả
 • Chương 370: Thiên cổ kỳ mưu
 • Chương 371: Phụng chỉ câu nữ
 • Chương 372: Dữ khanh hoa nhất đóa, Thục trung lưỡng đỗ quyên
 • Chương 373: Gây cho ngài thêm phiền toái
 • Chương 374: Khó lòng phòng bị
 • Chương 375: Bị mê gian rồi
 • Chương 376: Thú nhận
 • Chương 377: Công chúa hồi cung
 • Chương 378: Tin tam ca, hay là tin thánh chỉ
 • Chương 379: Sính lễ
 • Chương 380: Tỷ tốt, ta cũng tốt
 • Chương 381: Tiên tử lại xuất hiện
 • Chương 382: Chuyện phức tạp
 • Chương 383: Trăm trượng trên dây xích
 • Chương 384: Gọi nàng là thần tiên
 • Chương 385: Nam nhân cường tráng cũng chết
 • Chương 386: Ôn nhu trên Tuyệt Phong
 • Chương 387: Thang trời
 • Chương 388: Trầm luân
 • Chương 389: Như đứng trên lửa
 • Chương 390: kính viễn vọng
 • Chương 391: Kia là cái gì?
 • Chương 392: Phi sách*
 • Chương 393: Sợi dây trường tình
 • Chương 394: Trời tối, không thấy rõ…
 • Chương 395: Phó thác
 • Chương 396: Xin đuổi người này ra khỏi trướng
 • Chương 397: Tướng quân mới đến
 • Chương 398: Thì ra nàng thích Lâm Tam
 • Chương 399: Nối lại tơ hồng
 • Chương 400: Trống ngực
 • Chương 401: Mỹ Lệ Ngộ Hội
 • Chương 402: Phương Pháp Giải Cổ
 • Chương 403: Gian Phu Dâm Phụ
 • Chương 404: Xin Cậu Giúp Ta
 • Chương 405: Chiến Bào
 • Chương 406: Lễ Vật
 • Chương 407: Chân giả Lâm Tam
 • Chương 408: Nàng Là Chén Trà Của Ta
 • Chương 409: Đệ nhất nam nhân
 • Chương 410: Không thành công
 • Chương 411: Ta cố ý đó
 • Chương 412: Ánh Lửa
 • Chương 413: Vùi Lấp
 • Chương 414: Bí Mật
 • Chương 415: Quách Quân Di
 • Chương 416: Cứu Nạn
 • Chương 417: Ta Đã Chết!
 • Chương 418: Muốn Đi
 • Chương 419: Vật chứng
 • Chương 420: Dụ hoặc
 • Chương 421: Đời người như dòng nước chảy
 • Chương 422: Sự tình vĩ đại
 • Chương 423: Cái kiệu biết lung lay
 • Chương 424: Ngươi khi phụ sư phụ ta
 • Chương 425: Bức thư tình gửi An tỷ tỷ
 • Chương 426: Xông vào Vương phủ
 • Chương 427: Dị thường
 • Chương 428: Tài tang
 • Chương 429: Tham vọng của Từ tiểu thư
 • Chương 430: Trong sắc có thơ
 • Chương 431: Sự Cảm Động của Ngưng Nhi
 • Chương 432: Thảo Phạt Ác Tặc Lâm Tam
 • Chương 433: Đồng Phục Hấp Dẫn
 • Chương 434: Bức Cung
 • Chương 435: Phát Hiện Kỳ Lạ
 • Chương 436: Tranh Luận Giữa Triều
 • Chương 437: Trở Lại Vương Phủ
 • Chương 438: Cao Thủ Nã Pháo
 • Chương 439: Tìm Báu Vật
 • Chương 440: Phát Hiện Dưới Đáy Hồ
 • Chương 441: Cá lớn xuất hiện
 • Chương 442: Cho chàng một tâm nguyện
 • Chương 443: Ai là kẻ tối độc
 • Chương 444: Thư từ Cao Ly
 • Chương 445: Hòa hiếu kết giao
 • Chương 446: Xử trí
 • Chương 447: Nỗi khổ thầm kín
 • Chương 448: Đế vương chi sư
 • Chương 449: Phúc trung hữu tử
 • Chương 450: Tống biệt
 • Chương 451: Vô tình hội ngộ tại Tuyệt phong
 • Chương 452: Tiếng ca
 • Chương 453: Mọi người đều đã biết!!!
 • Chương 454: Ba điều giao ước
 • Chương 455: Biệt ly
 • Chương 456: Phương pháp cường binh
 • Chương 457: Tình thế
 • Chương 458: Kiến nghị động trời
 • Chương 459: Người Hồ đến
 • Chương 460: Nữ nhân Đột Quyết
 • Chương 461: Số lượng
 • Chương 462: Xinh đẹp là gian tế
 • Chương 463: Dấu ấn trên ngọc già
 • Chương 464: Chia rẽ
 • Chương 465: Táng sa
 • Chương 466: Đột quyết lang yên
 • Chương 467: Tịch dương nhuộm máu
 • Chương 468: Tình thế nghiêm trọng
 • Chương 469: Đánh vào yết hầu của người Hồ
 • Chương 470: Kiếm chỉ yếu tắc
 • Chương 471: Hành lộ nan
 • Chương 472: Bước vào thảo nguyên
 • Chương 473: Kỳ dược và lõa binh
 • Chương 474: Quá không có cốt khí
 • Chương 475: Đột kích
 • Chương 476: Tiến vào thành
 • Chương 477: Bi tráng
 • Chương 478: Chúng ta về nhà
 • Chương 479: Gặp lại Nguyệt Nha Nhi
 • Chương 480: Hoa hồng có gai
 • Chương 481: Tên ta là Ngọc Già
 • Chương 482: Chữa bệnh
 • Chương 483: Nữ thần y
 • Chương 484: Xuất kỳ bất ý
 • Chương 485: Lọt vào bẫy rồi!
 • Chương 486: Đồng hành cùng hổ
 • Chương 487: Thời Điểm Thay Đổi
 • Chương 488: Cơ mật tối cao
 • Chương 489: Tương phản đối đầu
 • Chương 490: Khiến cho người Hồ vĩnh viễn ghi nhớ đau thương
 • Chương 491: Ông trời quyết định số mệnh
 • Chương 492: Hồi Báo
 • Chương 493: Ủy Khuất
 • Chương 494: Ngươi đã làm gì ta
 • Chương 495: Hồ nhân trốn chạy
 • Chương 496: Quyết đấu
 • Chương 497: Diễn Viên tồi
 • Chương 498: Dạy người diễn kịch
 • Chương 499: Kim đao
 • Chương 500: Thuốc Mạnh
 • Chương 501: Tướng quân bị trúng châm
 • Chương 502: Ai là thần tiên tỷ tỷ của ngươi?
 • Chương 503: Thiên đường của chúng ta
 • Chương 504: Hãy xé hết quần áo ả ra!
 • Chương 505: Hình xăm của Ngọc Già
 • Chương 506: Đi thật rồi
 • Chương 507: Tới một địa phương thần bí
 • Chương 508: Hạ Lan sơn vĩnh viễn không rơi vào tay địch
 • Chương 509: Quốc sư Đột Quyết
 • Chương 510: Tất cả đều có khả năng
 • Chương 511: Người tốt ngốc
 • Chương 512: Bạch phát ngân sa
 • Chương 513: Thơ tình
 • Chương 514: Hạ độc chết ngươi
 • Chương 515: Bão táp
 • Chương 516: Gạt và hận
 • Chương 517: Cút!
 • Chương 518: Trò chơi nguy hiểm
 • Chương 519: Hóc búa
 • Chương 520: Ngực sẽ phình to ra, mặt sẽ đỏ bừng
 • Chương 521: Gặp lại tiên tử
 • Chương 522: Gay go
 • Chương 523: Chấp tử chi thủ
 • Chương 524: Gần ngay trước mắt
 • Chương 525: người dưng
 • Chương 526: Dị biến
 • Chương 527: Đột quyết mỹ nam
 • Chương 528: Hữu vương
 • Chương 529: Điêu dương đại tái
 • Chương 530: Ai ghen!?
 • Chương 531: Ai gạt ai?
 • Chương 532: Trừng phạt
 • Chương 533: Không chịu thua ngươi đâu
 • Chương 534: Cảm động muốn khóc
 • Chương 535: Kim Đao và Ngân Đao
 • Chương 536: Xóa đi ký ức
 • Chương 537: Tặng chàng mân côi
 • Chương 538: Đột Quyết Khả Hãn
 • Chương 539: Người xa lạ cùng Đại Khả Hãn
 • Chương 540: Khoảng cách ngắn ngủi
 • Chương 541: Ai là người thông minh hơn
 • Chương 542: Nàng muốn làm gì?
 • Chương 543: Tiễn thuật thần kỳ
 • Chương 544: Thưởng Khả Hãn
 • Chương 545: Đại chiến Hữu vương
 • Chương 546: Ngươi là ai?
 • Chương 547: Ta sẽ nhớ kỹ ngươi
 • Chương 548: Ngửi mùi biết ngựa
 • Chương 549: Dũng sĩ câm
 • Chương 550: Hậu cung của đại Khả Hãn câm
 • Chương 551: Kiếp sau sẽ làm người câm của nàng
 • Chương 552: Phá thành
 • Chương 553: Điều kiện
 • Chương 554: Má đào chưa nhạt tình xưa dứt*
 • Chương 555: Trời không diệt người hữu tình
 • Chương 556: Đào ngũ
 • Chương 557: Đàm phán
 • Chương 558: Bị lộ
 • Chương 559: Giáo đạo
 • Chương 560: Tự mình quyết định
 • Chương 561: Ngươi Dám Hôn Ta Một Cái Không?
 • Chương 562: Lại Gặp
 • Chương 563: Tương Kiến
 • Chương 564: Việc Ngoài Ý Muốn Tốt Đẹp Nhất
 • Chương 565: Dã Tâm Lang Sói
 • Chương 566: Lòng Độc
 • Chương 567: Lửa Tình
 • Chương 568: Ta là mắt của nàng
 • Chương 569: Độc
 • Chương 570: Trở Về
 • Chương 571: Sắp sinh rồi!
 • Chương 572: Nhất pháo song hưởng
 • Chương 573: Danh tự
 • Chương 574: Hoàng tôn
 • Chương 575: Lấy máu người Tây dương
 • Chương 576: Thú Tội
 • Chương 577: Muốn chết à!
 • Chương 578: Tan biến
 • Chương 579: Tỷ phu, ngươi ngốc lắm!
 • Chương 580: Tương thủ
 • Chương 581: Tiện nghi cho chàng rồi!
 • Chương 582: Nhập Xuyên
 • Chương 583: Thánh cô
 • Chương 584: Theo ta tới đây!
 • Chương 585: Nguyên ủy
 • Chương 586: Cải trang
 • Chương 587: Lừa gạt người thành thật
 • Chương 588: Bên dưới Ngũ Liên phong
 • Chương 589: Rắn chuột chung một ổ
 • Chương 590: Ngươi đoán xem
 • Chương 591: Làm anh hùng của Miêu trại
 • Chương 592: Đánh cược
 • Chương 593: Công địch
 • Chương 594: Hoa sơn tiết
 • Chương 595: Linh vị
 • Chương 596: Nghị sự đoàn
 • Chương 597: Nhảy xuống
 • Chương 598: Vượt núi đao
 • Chương 599: Tỷ thí
 • Chương 600: Nộ đấu
 • Chương 601: Muốn cùng ngươi động phòng!
 • Chương 602: Thiên tài
 • Chương 603: Tương trợ a ca!
 • Chương 604: Vạch trần
 • Chương 605: Trách ngài quá xuất sắc
 • Chương 606: Đi rồi sao?
 • Chương 607: Tìm kiếm Y Liên
 • Chương 608: Lạnh
 • Chương 609: Một điều kiện
 • Chương 610: Nguyện ý
 • Chương 611: Hai vấn đề
 • Chương 612: Ngươi đã lọt vào tay ta rồi!
 • Chương 613: Thay thế
 • Chương 614: Vĩnh viễn chờ huynh!
 • Chương 615: Trở lại thảo nguyên
 • Chương 616: Càng đọa lạc, càng khoái lạc
 • Chương 617: Đại Hoa sứ giả
 • Chương 618: Hựu kiến Nguyệt Nha Nhi
 • Chương 619: Mê hoặc
 • Chương 620: Ái tử nhĩ
 • Chương 621: Tình vững hơn vàng
 • Chương 622: Nghiên cứu của Ngưng nhi
 • Chương 623: Túc nguyệt đắc thường
 • Chương 624: Vĩnh viễn bị khi phụ
 • Chương 625: Đào tiểu thư
 • Chương 626: Tam ca trở lại
 • Chương 627: Darling của Đại tiểu thư
 • Chương 628: Đâm thiết giáp thuyền một phát
 • Chương 629: Ái lão hổ du (I love you)
 • Chương 630: Động phòng trên biển
 • Chương 631: Kỳ nhân
 • Chương 632: Cao Ly vương
 • Chương 633: Tâm bệnh
 • Chương 634: Gặp lại Trường Kim
 • Chương 635: Khoáng cổ kỳ nhân
 • Chương 636: Cuối – Nhu tình ngàn năm
 • Là một tuyệt tác Sắc Hiệp – Xuyên Không được tác giả Vũ Nham sáng tác và hoàn thành vào năm 2008. Sức cuốn hút của Cực Phẩm Gia Đinh thậm chí còn vượt qua Tru TiênThần Mộ và nhiều danh tác khác. Từng làm mưa làm gió trên không biết bao nhiêu cộng đồng mạng đam mê Truyện Kiếm Hiệp. 

  – Nhân vật chính của truyện là Lâm Vãn Vinh – 24 tuổi, nổi tiếng là hắc mã vương tử bởi sự thông minh, ngoại hình cao to, làn da ngăm đen ưa nhìn, khả năng vẽ tranh và tài ăn nói sắc sảo cũng khả năng sát gái thượng thừa. Sau khi tốt nghiệp Thủ Khoa đại học Bắc Kinh vào làm giám đốc kinh doanh cho một công ty bán hàng. Trong một chuyến đi du lịch núi Thái Sơn, vô tình bị ngã vào khoảng không gian kỳ và rơi vào một thế giới lạ trái ngược hoàn toàn với lịch sử và hiện thực. 

  – Từ đây, cuộc đời Lâm Vãn Vinh chuyển sang một ngã rẽ kỳ diệu với cái tên mới: Lâm Tam. Bằng khả năng thích ứng cực cao, tài năng kinh tế, kiến thức hiện đại và bộ da mặt dày của một gian thương, Lâm Tam đã chung tay khôi phục Tiêu gia – một thương phủ nổi danh nhất nhì ở Kim Lăng – Hàng Châu, giữa lúc sản nghiệp tổ tông có nguy cơ bị bị kẻ giấu mặt trong triều thôn tính nhằm phục vụ âm mưu tạo phản – gây dựng nên gia tài khổng lồ từ hai bàn tay trắng. Đồng thời từ một gia đinh nhỏ nhoi, tiến lên vị trí “ông chủ Tiêu gia” khi đánh cắp thành công trái tim của cả 2 vị tiểu thư tuyệt sắc. 

  Có thể bạn thích sách  Tru Tiên

  – Lại thêm văn tài vượt trội, Lâm Tam Ca tỉ thí với bao danh nhân tài tử, thanh danh hắn theo đó càng trở nên lẫy lừng và được hoàng đế phong tặng danh hiệu Thiên hạ đệ nhất Đinh. Và cũng từ đó Lâm Tam được vô số bóng hồng quốc sắc thiên hương, nữ nhi kiếm khách, tài nữ, doanh nhân vây quanh. Hài hước nhưng vô cùng lắng đọng, khoáng đạt mà không vương thô tục… Cùng với lối hành văn hết sức thực tế, hài hước, và gần gũi với người đọc, kết cấu truyện logic, miêu tả tâm lý nhân vật cực hay… Cực phẩm gia đinh xứng đáng là tuyệt phẩm hàng đầu trong các Truyện Sắc Hiệp trước đây, hiện nay, và thậm chí sau này.