Cinque Terre

Thuỷ Hử

Tác giả :
Thể Loại : Tiểu Thuyết Trung Quốc
EPUB MOBI Đọc Online

Danh sách chương


 • Hồi 1 – Vương Giáo Đầu, Phủ Duyên Lánh Gót
 • Hồi 2 – Sử Đại Lang Nửa Đêm Đốt Trại
 • Hồi 3 – Triệu Viên Ngoại Sửa Lại Văn Thù Viện
 • Hồi 4 – Chàng Bé Gan Kinh Hồn Nơi Ngọc Trướng
 • Hồi 5 – Rừng Xích Tòng, Cửu Văn Long Ra Oai,
 • Hồi 6 – Hoa Hòa Thượng Nhổ Bậc Gốc Thùy Dương
 • Hồi 7 – Đất Thương Châu Lâm Giáo Đầu Chịu Nhục
 • Hồi 8 – Mở Cánh Cổng Sài Tiến Đón Tân Khách
 • Hồi 9 – Một Mũi Dao, Moi Gan Quân Tàn Ác
 • Hồi 10 – Giả Dạng Giao Du; Thoát Người Hảo Hán
 • Hồi 11 – Múa Đao Thần, Lâm Xung Gặp Người Ngang Sức
 • Hồi 12 – Nơi Đông Quách, Cấp Tiên Phong Tranh Công
 • Hồi 13 – Xích Phát Quỷ Say Nằm Linh Quan Điện
 • Hồi 14 – Ngô Học Cứu Thuyết Ba Chàng Nguyễn
 • Hồi 15 – Tải Kim Ngân, Dương Chí Vâng Mệnh
 • Hồi 16 – Đánh Chén Không Tiền Gặp Tay Đao Quỷ
 • Hồi 17 – Mỹ Nhiêm Công Dùng Mẹo Lừa Sáp Sí Hổ:
 • Hồi 18 – Lâm Xung Đốt Cháy Nơi Thủy Bạc
 • Hồi 19 – Vì Nghĩa Chung, Tiều Cái Lên Ngôi Chủ Trại
 • Hồi 18 – Lâm Xung Đốt Cháy Nơi Thủy Bạc
 • Hồi 21 – Hùa Đảng Gian Dâm, Trước Nơi Cửa Huyện
 • Hồi 22 – Quận Hoành Hải, Sài Tiến Tiếp Tân,
 • Hồi 23 – Gặp Anh Em Thỏa Lòng Hòa Thuận
 • Hồi 24 – Bày Mưu Gian, Bợm Già Dỗ Khách
 • Hồi 25 – Cửu Thúc Giấu Xương Chờ Khách Hiệp
 • Hồi 26 – Đường Mạnh Châu, Mẫu Dạ Thoa Bán Thịt Người
 • Hồi 27 – Cự Mặt Quản Doanh, Anh Tù Cứng Cổ
 • Hồi 28 – Trại Bình An, Lạy Cầu Có Nghĩa Sĩ
 • Hồi 29 – Thi Ân Ba Phen Vào Lao Ngục,
 • Hồi 30 – Trăng Sáng Mài Dao, Báo Oán Giết Nhà Đô Giám
 • Hồi 31 – Võ Hành Giả Say Rượu Bị Bắt
 • Hồi 32 – Xem Ngao Sơn Tống Giang Bị Bắt
 • Hồi 33 – Đường Thanh Châu, Trấn Tam Sơn Ra Sức
 • Hồi 34 – Nơi Lữ Điếm, Thạch Dũng Đưa Thư
 • Hồi 35 – Vũng Lương Sơn, Ngô Dụng Cử Đới Tung
 • Hồi 36 – Bến Tầm Dương Canh Khuya Mắc Nạn
 • Hồi 37 – Tống Giang Cười Nói Gợi Tức Đới Tung
 • Hồi 38 – Gác Tầm Dương Đề Thơ Tâm Huyết
 • Hồi 39 – Cướp Nghĩa Đảng
 • Hồi 40 – Tống Giang Mưu Đánh Quân Vô Vị
 • Hồi 41 – Hoàn Đạo Đồn, Nhận Ba Quyền Thiên Thư
 • Hồi 42 – Thương Mẫu Thân, Lý Quỳ Giết Bốn Hổ
 • Hồi 43 – Cẩm Bảo Tử Ngõ Hẻm Gặp Đới Tung
 • Hồi 44 – Phòng Riêng Ton Tót, Dương Hùng Gặp Gái Voi Dày
 • Hồi 45 – Núi Thúy Bình, Dương Hùng Giết Vợ
 • Hồi 46 – Quỷ Kiểm Nhĩ Nhờ Thân Giúp Bạn
 • Hồi 47 – Bắt Nụy Hổ, Nữ Tướng Ra Côn
 • Hồi 48 – Mắc Mẹo Gian, Giải Bảo, Giải Trân Phá Ngục
 • Hồi 49 – Bày Kế Liên Hoàn, Phá Nhà Hổ, Chúc
 • Hồi 50 – Sáp Sí Hổ Vác Gông Đánh Chết Ả Đào
 • Hồi 51 – Lý Quỳ Đánh Chết Ân Thiên Tích
 • Hồi 52 – Đới Tung Vâng Mệnh, Tìm Công Tôn Thắng
 • Hồi 53 – Nhập Vân Long Đấu Phép Phá Cao Liêm
 • Hồi 54 – Cao Thái Úy Huy Động Quân Ba Lộ
 • Hồi 55 – Ngô Dụng Sai Thời Thiên Cắp Bảo Giáp
 • Hồi 56 – Từ Ninh Dạy Phép Cân Liêm Sang
 • Hồi 57 – Họp Tam Sơn, Đánh Phủ Thanh Châu
 • Hồi 58 – Miếu Tây Nhạc, Giả Danh Thái Úy
 • Hồi 59 – Núi Mang Đãng, Công Tôn làm phép
 • Hồi 60 – Lừa Ngọc Kỳ Lân Ngô Dụng Lập Mẹo:
 • Hồi 61 – Bắn Lãnh Tiễn Yến Thanh Cứu Chúa
 • Hồi 62 – Tống Giang Đến Đánh Đại Danh Thành
 • Hồi 63 – Đêm Trăng Duyên Chước Lừa Quan Thắng
 • Hồi 64 – Thác Tháp Thiên Vương, Trong Mơ Hiển Thánh
 • Hồi 65 – Đốt Thuý Vân Lâu, Thời Thiên Vâng Lệnh
 • Hồi 66 – Về Sơn Bạc Tống Giang Khao Thưởng Ba Quân
 • Hồi 67 – Tống Công Minh Đánh Phá Tăng Đầu Thị
 • Hồi 68 – Tới Đông Bình Phủ, Sử Văn Long Mắc Nạn
 • Hồi 69 – Một Vũ Tiễn Ném Đá Đánh Anh Hùng
 • Hồi 70 – Nhà Trung Nghĩa, Bia Đá Nổi Hàng Văn
 • Quá trình tập hợp của các anh hùng thảo dã tại bến nước để hình thành quân khởi nghĩa Lương Sơn Bạc được Thi Nại Am dành 70 hồi để diễn giải. Tuy nhiên, nhân vật đầu tiên được đề cập không phải là một trong các vị anh hùng Lương Sơn, mà là Cao Cầu. Theo ý kiến các nhà nghiên cứu, quá trình thăng tiến của gian thần Cao Cầu chính là sự tố cáo cho chính sự thối nát của nhà Bắc Tống khi đó mà người chịu trách nhiệm cao nhất là hoàng đế Tống Huy Tông, một quân vương chơi bời, không quan tâm tới việc triều chính. Từ một thảo dân lông bông, Cao Cầu gặp may hết lần này tới lần khác, trở thành sủng thần của vua Tống Huy Tông và được phong chức Thái uý. Mối liên kết giữa các gian thần Cao Cầu, Lương Trung Thư, Vương Tiễn… và bộ máy quan lại tham lam, xảo quyệt, độc ác bên dưới đã làm hại các trung thần của triều đình (Lâm Xung, Võ Tòng, Dương Chí, Tống Giang, Hoa Vinh…) khiến họ lần lượt phải bỏ sự nghiệp đi theo Lương Sơn Bạc. Cũng có những anh hùng xuất thân nơi thôn dã, không có chức vụ quyền hành nhưng bất bình với sự áp chế, bóc lột của quan lại địa phương như Lý Quỳ, Sử Tiến, Lưu Đường… nên đã ra tay cứu giúp người hoạn nạn hoặc tự cứu bản thân mình, trở thành người phạm tội với triều đình và cũng lên Lương Sơn. Từng nhóm anh hùng được tập hợp riêng lẻ, rồi sau đó tất cả đều tụ về Lương Sơn. Theo đánh giá của các nhà nghiên cứu về Thủy hử, có những người con đường lên Lương Sơn vòng vo nhiều lần như Tống Giang, vì ông vốn mang tư tưởng trung hiếu với triều đình; lại có những người con đường lên Lương Sơn thẳng tuột như Lý Quỳ – ông coi việc làm phản khi bị hà hiếp là đương nhiên. Thủy hử phản ánh thực trạng trong xã hội phong kiến nhiều đời: “quan bức thì dân phản”, điều đó rất hợp với tâm lý của đông đảo quần chúng lao động nghèo khổ bị bóc lột, áp bức nên Thủy hử dễ đi sâu vào tiềm thức của nhân dân. Điều khiến Thủy hử trở nên ly kỳ, hấp dẫn là ngoài tính cách đa dạng của các nhân vật, các tình tiết còn mang nhiều tính bất ngờ, thú vị cho người đọc. Người thủ lĩnh đầu tiên của Lương Sơn Bạc là Vương Luân, nhưng chính Vương Luân lại bị Lâm Xung giết để tôn Tiều Cái. Tiều Cái được xem là người khai sáng Lương Sơn, nhưng lại không thuộc vào số 108 vị anh hùng – không thuộc vào 36 vị thiên cang hay 72 vị địa sát – vì ông tử trận trước khi Lương Sơn tập hợp đủ 108 người. Tài năng, tính cách của các anh hùng Lương Sơn cũng phong phú, mỗi người một vẻ. Ngoài những người giỏi chinh chiến trên lưng ngựa như Quan Thắng, Lâm Xung, Hô Duyên Chước, Tần Minh, Đổng Bình… đánh bộ như Lý Quỳ, Võ Tòng, Lỗ Trí Thâm… còn một đội ngũ các tướng chuyên đánh thủy quân như anh em họ Trương, 3 anh em họ Nguyễn, Lý Tuấn; các quân sư tài ba như Ngô Dụng, Chu Vũ; những người di chuyển nhanh hoặc giỏi đột nhập như Đới Tung, Thời Thiên… Đặc biệt, trong các anh hùng Lương Sơn còn có 3 phụ nữ (Cố Đại Tẩu, Hỗ Tam Nương và Tôn Nhị Nương).