Cinque Terre

The Dark Duet Series

Tác giả :
Thể Loại : Tiểu Thuyết Phương Tây
Đọc Online

Danh sách chương


 • Quyển 1 – Chương 0-1: Quyển 1: Captive in the Dark – Mở đầu (1)
 • Quyển 1 – Chương 0-2: Mở đầu (2)
 • Quyển 1 – Chương 1-1
 • Quyển 1 – Chương 1-2
 • Quyển 1 – Chương 2-1
 • Quyển 1 – Chương 2-2
 • Quyển 1 – Chương 2-3
 • Quyển 1 – Chương 3-1
 • Quyển 1 – Chương 3-2
 • Quyển 1 – Chương 3-3
 • Quyển 1 – Chương 4-1
 • Quyển 1 – Chương 4-2
 • Quyển 1 – Chương 4-3
 • Quyển 1 – Chương 5-1
 • Quyển 1 – Chương 5-2
 • Quyển 1 – Chương 5-3
 • Quyển 1 – Chương 5-4
 • Quyển 1 – Chương 6-1
 • Quyển 1 – Chương 6-2
 • Quyển 1 – Chương 6-3
 • Quyển 1 – Chương 6-4
 • Quyển 1 – Chương 6-5
 • Quyển 1 – Chương 7-1
 • Quyển 1 – Chương 7-2
 • Quyển 1 – Chương 7-3
 • Quyển 1 – Chương 7-4
 • Quyển 1 – Chương 7-5
 • Quyển 1 – Chương 8-1
 • Quyển 1 – Chương 8-2
 • Quyển 1 – Chương 8-3
 • Quyển 1 – Chương 8-4
 • Quyển 1 – Chương 9-1
 • Quyển 1 – Chương 9-2
 • Quyển 1 – Chương 9-3
 • Quyển 1 – Chương 9-4
 • Quyển 1 – Chương 9-5
 • Quyển 1 – Chương 10-1
 • Quyển 1 – Chương 10-2
 • Quyển 1 – Chương 10-3
 • Quyển 1 – Chương 10-4
 • Quyển 1 – Chương 11-1
 • Quyển 1 – Chương 11-2
 • Quyển 1 – Chương 11-3
 • Quyển 1 – Chương 11-4
 • Quyển 1 – Chương 11-5
 • Quyển 1 – Chương 11-6
 • Quyển 1 – Chương 12
 • Quyển 1 – Chương 12-2
 • Quyển 1 – Chương 12-3
 • Quyển 1 – Chương 12-4
 • Quyển 1 – Chương 12-5
 • Quyển 1 – Chương 13-1
 • Quyển 1 – Chương 13-2
 • Quyển 1 – Chương 13-3
 • Quyển 1 – Chương 13-4
 • Quyển 1 – Chương 13-5
 • Quyển 1 – Chương 13-6
 • Quyển 1 – Chương 14-1
 • Quyển 1 – Chương 14-2
 • Quyển 1 – Chương 14-3
 • Quyển 1 – Chương 14-4
 • Quyển 1 – Chương 15-1
 • Quyển 1 – Chương 15-2
 • Quyển 1 – Chương 15-3
 • Quyển 1 – Chương 15-4
 • Quyển 2 – Chương 1-1: Quyển 2: Secude in the Dark
 • Quyển 2 – Chương 1-2
 • Quyển 2 – Chương 1-3
 • Quyển 2 – Chương 1-4
 • Quyển 2 – Chương 2-1
 • Quyển 2 – Chương 2-2
 • Quyển 2 – Chương 2-3
 • Quyển 2 – Chương 2-4
 • Quyển 2 – Chương 2-5
 • Quyển 2 – Chương 2-6
 • Quyển 2 – Chương 3-1
 • Quyển 2 – Chương 3-2
 • Quyển 2 – Chương 3-3
 • Quyển 2 – Chương 3-4
 • Quyển 2 – Chương 3-5
 • Quyển 2 – Chương 4-1
 • Quyển 2 – Chương 4-2
 • Quyển 2 – Chương 4-3
 • Quyển 2 – Chương 4-4
 • Quyển 2 – Chương 5-1
 • Quyển 2 – Chương 5-2
 • Quyển 2 – Chương 5-3
 • Quyển 2 – Chương 5-4
 • Quyển 2 – Chương 5-5
 • Quyển 2 – Chương 5-6
 • Quyển 2 – Chương 6-1
 • Quyển 2 – Chương 6-2
 • Quyển 2 – Chương 7-1
 • Quyển 2 – Chương 7-2
 • Quyển 2 – Chương 7-3
 • Quyển 2 – Chương 7-4
 • Quyển 2 – Chương 8-1
 • Quyển 2 – Chương 8-2
 • Quyển 2 – Chương 8-3
 • Quyển 2 – Chương 8-4
 • Quyển 2 – Chương 8-5
 • Quyển 2 – Chương 8-6
 • Quyển 2 – Chương 9-1
 • Quyển 2 – Chương 9-2
 • Quyển 2 – Chương 9-3
 • Quyển 2 – Chương 9-4
 • Quyển 2 – Chương 9-5
 • Quyển 2 – Chương 9-6
 • Quyển 2 – Chương 9-7
 • Quyển 2 – Chương 10-1
 • Quyển 2 – Chương 10-2
 • Quyển 2 – Chương 10-3
 • Quyển 2 – Chương 10-4
 • Quyển 2 – Chương 10-5
 • Quyển 2 – Chương 11-1
 • Quyển 2 – Chương 11-2
 • Quyển 2 – Chương 11-3
 • Quyển 2 – Chương 11-4
 • Quyển 2 – Chương 12-1
 • Quyển 2 – Chương 12-2
 • Quyển 2 – Chương 12-3
 • Quyển 2 – Chương 12-4
 • Quyển 2 – Chương 12-5
 • Quyển 2 – Chương 12-6
 • Quyển 2 – Chương 13-1
 • Quyển 2 – Chương 13-2
 • Quyển 2 – Chương 13-3
 • Quyển 2 – Chương 13-4
 • Quyển 2 – Chương 13-5
 • Quyển 2 – Chương 14-1
 • Quyển 2 – Chương 14-2
 • Quyển 2 – Chương 14-3
 • Quyển 2 – Chương 14-4
 • Quyển 2 – Chương 14-5
 • Quyển 2 – Chương 14-6
 • Quyển 2 – Chương 15-1
 • Quyển 2 – Chương 15-2
 • Quyển 2 – Chương 15-3
 • Quyển 2 – Chương 15-4
 • Quyển 2 – Chương 16-1
 • Quyển 2 – Chương 16-2
 • Quyển 2 – Chương 16-3
 • Quyển 2 – Chương 16-4
 • Quyển 2 – Chương 16-5
 • Quyển 2 – Chương 16-6
 • Quyển 2 – Chương 17-1
 • Quyển 2 – Chương 17-2
 • Quyển 2 – Chương 17-3
 • Quyển 2 – Chương 17-4
 • Quyển 2 – Chương 18-1
 • Quyển 2 – Chương 18-2
 • Quyển 2 – Chương 18-3
 • Quyển 2 – Chương 18-4
 • Quyển 2 – Chương 18-5
 • Quyển 2 – Chương 18-6
 • Quyển 2 – Chương 19-1
 • Quyển 2 – Chương 19-2
 • Quyển 2 – Chương 19-3
 • Quyển 2 – Chương 19-4
 • Quyển 2 – Chương 19-5
 • Quyển 2 – Chương 19-6
 • Quyển 2 – Chương 19-7
 • Quyển 2 – Chương 20-1
 • Quyển 2 – Chương 20-2
 • Quyển 2 – Chương 20-3
 • Quyển 2 – Chương 20-4
 • Quyển 2 – Chương 20-5
 • Quyển 2 – Chương 21-1
 • Quyển 2 – Chương 21-2
 • Quyển 2 – Chương 22-1
 • Quyển 2 – Chương 22-2
 • Quyển 2 – Chương 22-3
 • Quyển 2 – Chương 22-4
 • Quyển 2 – Chương 22-5
 • Quyển 2 – Chương 23-1
 • Quyển 2 – Chương 23-2
 • Quyển 2 – Chương 23-3
 • Quyển 2 – Chương 23-4
 • Quyển 2 – Chương 24-1
 • Quyển 2 – Chương 24-2
 • Quyển 2 – Chương 24-3
 • Quyển 2 – Chương 24-4
 • Quyển 2 – Chương 24-5
 • Quyển 2 – Chương 24-6
 • Quyển 2 – Chương 25-1
 • Quyển 2 – Chương 25-2
 • Quyển 2 – Chương 25-3
 • Quyển 2 – Chương 26
 • Quyển 2 – Chương 27
 • Quyển 2 – Chương 27-2
 • Quyển 2 – Chương 27-3
 • Quyển 2 – Chương 28: Phần kết
 • Thể loại: hiện đại, BDSM, 18+, Dark, Abuse

  Báo thù! chính là mục tiêu duy nhất của Caleb. Bị một tên cướp khát quyền lực bắt cóc ngay còn nhỏ, hắn bị bán làm nô lệ. Sống một cuộc sống khổ nhục khiến hắn không có ý định nào khác ngoài trả thù.

  Mười hai năm làm nô lệ, hắn đã thâm nhập vào thế giới này, tìm kiếm kẻ đã gây ra cuộc đời đau khổ của hắn.

  Kẻ đó tuy thay đổi danh tính và sống một cuộc sống khác nhưng bản chất không thể nào sửa chữa.

  Caleb muốn tiếp cận đủ gần để ra tay,   phải trở thành điều mà  căm ghét nhất, phải bắt cóc xinh đẹp và huấn luyện  trở thành thứ mà từng làm,  nô lệ.

  Olivia Ruiz, 18 tuổi, vừa tỉnh dậy ở  nơi xa lạ. Khi cô mở mắt ra thì giọng nói của người đàn ông xa lạ truyền vào tai cô. Hắn tên là Caleb nhưng hắn bắt cô kêu hắn là chủ nhân.

  Olivia trẻ trung, xinh đẹp, ngây thơ và vô cùng ngang bướng. Niềm khao khát đen tối đối với khoái lạc của  thể bị che giấu hay chối từ, song,  vẫn cố làm thế. Dù e sợ người đàn ông mạnh mẽ, tàn nhẫn và kiêu ngạo, kẻ  bắt giữ  làm tù nhân, điều giữ cho Olivia tỉnh táo trong bóng tối lại chính là sức hấp dẫn  mong muốn lôi kéo  về phía .