Tại sao khách hàng không làm những gì bạn muốn họ làm