Cinque Terre

Đấu La Đại Lục

Tác giả :
Thể Loại : Kiếm Hiệp - Tiên Hiệp
Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 1: Đấu La Đại Lục (1)
 • Chương 2: Đấu La Đại Lục (2)
 • Chương 3: Đấu La đại lục (3)
 • Chương 4: Đấu La đại lục (4)
 • Chương 5: Phế Vũ Hồn Dữ Tiên Thiên Mãn Hồn Lực (1)
 • Chương 6: Phế Vũ Hồn Dữ Tiên Thiên Mãn Hồn Lực (2)
 • Chương 7: Phế Vũ Hồn Dữ Tiên Thiên Mãn Hồn Lực (3)
 • Chương 8: Phế Vũ Hồn Dữ Tiên Thiên Mãn Hồn Lực (4)
 • Chương 9: Song Sinh Vũ Hồn (1)
 • Chương 10: Song Sinh Vũ Hồn (2)
 • Chương 11: Song Sinh Vũ Hồn (3)
 • Chương 12: Song Sinh Vũ Hồn (4)
 • Chương 13: Song Sinh Vũ Hồn (5)
 • Chương 14: Nhất Kiện Ám Khí (1)
 • Chương 15: Nhất Kiện Ám Khí (2)
 • Chương 16: Nhất Kiện Ám Khí (3)
 • Chương 17: Nhất Kiện Ám Khí (4)
 • Chương 18: Nhất Kiện Ám Khí (5)
 • Chương 19: Đại Sư? Sư Phụ? (1)
 • Chương 20: Đại Sư? Sư Phụ? (2)
 • Chương 21: Đại Sư? Sư Phụ? (3)
 • Chương 22: Đại Sư? Sư Phụ? (4)
 • Chương 23: Ngã Khiếu Tiểu Vũ, Khiêu Vũ Đích Vũ (1) (Ta gọi là Tiểu Vũ, Vũ trong nhảy múa)
 • Chương 24: Ngã Khiếu Tiểu Vũ, Khiêu Vũ Đích Vũ (2) (Ta gọi là Tiểu Vũ, Vũ trong nhảy múa)
 • Chương 25: Ngã Khiếu Tiểu Vũ, Khiêu Vũ Đích Vũ (3)
 • Chương 26: Ngã Khiếu Tiểu Vũ, Khiêu Vũ Đích Vũ (4)
 • Chương 27: Ngã Khiếu Tiểu Vũ, Khiêu Vũ Đích Vũ (5)
 • Chương 28: Tiểu Vũ, Nhĩ hoàn yếu a? (1)
 • Chương 29: Tiểu Vũ, Nhĩ hoàn yếu a? (2)
 • Chương 30: Tiểu Vũ, Nhĩ hoàn yếu a? (3)
 • Chương 31: Hồn Đạo Khí, Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ (1)
 • Chương 32: Hồn Đạo Khí, Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ (2)
 • Chương 33: Hồn Đạo Khí, Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ (3)
 • Chương 34: Hồn Đạo Khí, Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ (4)
 • Chương 35: Lam Ngân Thảo Đích Đệ Nhất Hồn Hoàn (1)
 • Chương 36: Lam Ngân Thảo Đích Đệ Nhất Hồn Hoàn (2)
 • Chương 37: Lam Ngân Thảo Đích Đệ Nhất Hồn Hoàn (3)
 • Chương 38: Lam Ngân Thảo Đích Đệ Nhất Hồn Hoàn (4)
 • Chương 39: Lam Ngân Thảo Đích Đệ Nhất Hồn Hoàn (5)
 • Chương 40: Đệ Nhất Hồn Hoàn Kỹ Năng (1)
 • Chương 41: Đệ Nhất Hồn Hoàn Kỹ Năng (2)
 • Chương 42: Đệ Nhất Hồn Hoàn Kỹ Năng (p3)
 • Chương 43: Tiểu Vũ, Nguyên Lai Nhĩ Chân Đích Thị Cá Thỏ Tử (1) (Tiểu vũ, nguyên lai ngươi thật là một con thỏ)
 • Chương 44: Tiểu Vũ, Nguyên Lai Nhĩ Chân Đích Thị Cá Thỏ Tử (2)
 • Chương 45: Tiểu Vũ, Nguyên Lai Nhĩ Chân Đích Thị Cá Thỏ Tử (3)
 • Chương 46: Tiểu Vũ, Nguyên Lai Nhĩ Chân Đích Thị Cá thỏ Tử (4)
 • Chương 47: Loạn Phi Phong Chuy Pháp (1)
 • Chương 48: Loạn Phi Phong Chuy Pháp (2)
 • Chương 49: Loạn phi phong chuy pháp (3)
 • Chương 50: Loạn Phi Phong Chuy Pháp (4)
 • Chương 51: Loạn Phi Phong Chuy Pháp (5)
 • Chương 52: Phụ Thân Đích Lưu Ngôn (1)
 • Chương 53: Phụ Thân Đích Lưu Ngôn (2)
 • Chương 54: Phụ Thân Đích Lưu Ngôn (3)
 • Chương 55: Phụ Thân Đích Lưu Ngôn (4)
 • Chương 56: Tà Mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch (1)
 • Chương 57: Tà Mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch (2)
 • Chương 58: Tà Mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch (3)
 • Chương 59: Tà Mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch (4)
 • Chương 60: Tà Mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch (5)
 • Chương 61: Tà Mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch (6)
 • Chương 62: Thiên Niên Hồn Hoàn Chi Kỹ, Bạch Hổ Kim Cương Biến (1)
 • Chương 63: Thiên Niên Hồn Hoàn Chi Kỹ, Bạch Hổ Kim Cương Biến (2)
 • Chương 64: Thiên Niên Hồn Hoàn Chi Kỹ, Bạch Hổ Kim Cương Biến (3)
 • Chương 65: Thiên Niên Hồn Hoàn Chi Kỹ, Bạch Hổ Kim Cương Biến (4)
 • Chương 66: Thiên Niên Hồn Hoàn Chi Kỹ, Bạch Hổ Kim Cương Biến (5)
 • Chương 67: Bản Tinh Phát Kim Long Tu Châm (1)
 • Chương 68: Bản Tinh Phát Kim Long Tu Châm (2)
 • Chương 69: Bản Tinh Phát Kim Long Tu Châm (3)
 • Chương 70: Bản Tinh Phát Kim Long Tu Châm (4)
 • Chương 71: Bản Tinh Phát Kim Long Tu Châm (5)
 • Chương 72: Chích Thu Quái Vật Đích Học Viện (1)
 • Chương 73: Chích Thu Quái Vật Đích Học Viện (2)
 • Chương 74: Chích Thu Quái Vật Đích Học Viện (3)
 • Chương 75: Chích Thu Quái Vật Đích Học Viện (4)
 • Chương 76: Chích Thu Quái Vật Đích Học Viện (5)
 • Chương 77: Bất động minh vương Triệu Vô Cực (1)
 • Chương 78: Bất động minh vương Triệu Vô Cực (2)
 • Chương 79: Bất động minh vương Triệu Vô Cực (3)
 • Chương 80: Bất động minh vương Triệu Vô Cực (4)
 • Chương 81: Bất động minh vương Triệu Vô Cực (5)
 • Chương 82: Ám khí của Đường Tam (1)
 • Chương 83: Ám khí của Đường Tam (2)
 • Chương 84: Ám khí của Đường Tam (3)
 • Chương 85: Ám khí của Đường Tam (4)
 • Chương 86: Ám khí của Đường Tam (5)
 • Chương 87: Đại, Tiểu hương tràng của Áo Tư Tạp (1)
 • Chương 88: Đại, Tiểu hương tràng của Áo Tư Tạp (2)
 • Chương 89: Đại, Tiểu hương tràng của Áo Tư Tạp (3)
 • Chương 90: Đại, Tiểu hương tràng của Áo Tư Tạp (4)
 • Chương 91: Đại, Tiểu hương tràng của Áo Tư Tạp (5)
 • Chương 92: Tà hỏa phượng hoàng (1)
 • Chương 93: Tà hỏa phượng hoàng (2)
 • Chương 94: Tà hỏa phượng hoàng (3)
 • Chương 95: Tà hỏa phượng hoàng (4)
 • Chương 96: Tứ nhãn miêu ưng Phất Lan Đức (1)
 • Chương 97: Tứ nhãn miêu ưng Phất Lan Đức (2)
 • Chương 98: Tứ nhãn miêu ưng Phất Lan Đức (3)
 • Chương 99: Tứ nhãn miêu ưng Phất Lan Đức (4)
 • Chương 100: Tứ nhãn miêu ưng Phất Lan Đức (5)
 • Chương 101: Bản sắc Ma Nữ (1)
 • Chương 102: Bản sắc Ma Nữ (2)
 • Chương 103: Bản sắc Ma Nữ (3)
 • Chương 104: Bản sắc Ma Nữ (4)
 • Chương 105: Bản sắc Ma Nữ (5)
 • Chương 106: Thành lập Tam Ngũ đội(1)
 • Chương 107: Thành lập Tam Ngũ đội(2)
 • Chương 108: Thành lập Tam Ngũ đội(3)
 • Chương 109: Thành lập Tam Ngũ đội(4)
 • Chương 110: Thành lập Tam Ngũ đội(5)
 • Chương 111: Uy lực của khí vũ hồn(1)
 • Chương 112: Uy lực của khí vũ hồn (2)
 • Chương 113: Uy lực của khí vũ hồn (3)
 • Chương 114: Tinh Đấu đại sâm lâm
 • Chương 115: Không gây thị phi mới lạ(1+2)
 • Chương 116: Không gây thị phi mới lạ(3)
 • Chương 117: Phong vĩ kê quan xà ngàn năm (1)
 • Chương 118: Phong vĩ kê quan xà ngàn năm (2)
 • Chương 119: Phong vĩ kê quan xà ngàn năm (3)
 • Chương 120: Cái thế long xà
 • Chương 121: Đệ tam hồn hoàn của Áo Tư Tạp
 • Chương 122: Sâm lâm chi vương-Thái Thản cự viên
 • Chương 123: Kẻ giết chóc tà ác-Nhân diện ma chu
 • Chương 124: Mạnh Y Nhiên cũng sử dụng ám khí
 • Chương 125: Hồn hoàn Nhân Diện Ma Chu vượt qua cực hạn(1)
 • Chương 126: Hồn hoàn Nhân Diện Ma Chu vượt qua cực hạn(2)
 • Chương 127: Hồn hoàn Nhân Diện Ma Chu vượt qua cực hạn(3)
 • Chương 128: Đệ tam cường đại hồn hoàn của Đường Tam(1)
 • Chương 129: Đệ tam cường đại hồn hoàn của Đường Tam(2)
 • Chương 130: Đại sư đến (1)
 • Chương 131: Đại sư đến (2)
 • Chương 132: Uy lực Lam ngân thảo sau khi tiến hoá
 • Chương 133: Ngoại phụ hồn cốt
 • Chương 134: “Thiết” tượng phô
 • Chương 135: Bắt đầu cấp tập huấn thứ nhất
 • Chương 136: Không vứt bỏ,không từ bỏ
 • Chương 137: Đại sư là ma quỷ
 • Chương 138: Bất Nhạc-Gã thúc thúc bỉ ổi
 • Chương 139: Cấp tập huấn thứ hai(1)
 • Chương 140: Cấp tập huấn thứ hai(2)
 • Chương 141: Cấp tập huấn thứ hai(3)
 • Chương 142: Cuồng chiến đội – Đối thủ mạnh mẽ
 • Chương 143: Thế mạnh của khống chế hệ hồn sư
 • Chương 144: Uy áp của nhện vương
 • Chương 145: Hoàng đấu chiến đội
 • Chương 146: Thất quái chiến Hoàng đấu
 • Chương 147: Bích lân độc tử
 • Chương 148: – Dung Hợp Vũ Hồn Kỹ Chi U Minh Bạch Hổ
 • Chương 149: – Bát Chu Mâu Định Thắng Thua
 • Chương 150: Sử Lai Khắc, kim đấu hồn chiến đội
 • Chương 151: Mượn kê sanh đản
 • Chương 152: Phi Thiên Thần Trảo
 • Chương 153: Khiêu chiến vượt cấp
 • Chương 154: Hung Thần chiến đội
 • Chương 155: Thiên Đấu hoàng gia học viện
 • Chương 156: Quán thông nhất mạch (1)
 • Chương 157: Quán thông nhất mạch (2)
 • Chương 158: Quán thông nhất mạch (3)
 • Chương 159: Phong Hào đấu la, Phong hào: Độc (1)
 • Chương 160: Phong Hào đấu la, Phong hào: Độc (2)
 • Chương 161: Phong Hào đấu la, Phong hào: Độc (3)
 • Chương 162: Hoàng Kim thiết tam giác đích tối hậu nhất giác – Một giác cuối cùng của Hoàng Kim thiết tam giác (1): Độc (3)
 • Chương 163: Hoàng Kim thiết tam giác đích tối hậu nhất giác – Một giác cuối cùng của Hoàng Kim thiết tam giác (2): Độc (3)
 • Chương 164: Hoàng Kim thiết tam giác đích tối hậu nhất giác – Một giác cuối cùng của Hoàng Kim thiết tam giác (3): Độc (3)
 • Chương 165: Chuyện cũ của hoàng kim thiết tam giác: Độc (3)
 • Chương 166: Băng hỏa lưỡng nghi nhãn (1): Độc (3)
 • Chương 167: Băng hỏa lưỡng nghi nhãn (2): Độc (3)
 • Chương 168: Băng hỏa lưỡng nghi nhãn (3): Độc (3)
 • Chương 169: Băng hỏa luyện kim thân (1): Độc (3)
 • Chương 170: Băng hỏa luyện kim thân (2): Độc (3)
 • Chương 171: Hoàng Kim Thánh Long VS Bích Lân Xà Hoàng (1): Độc (3)
 • Chương 172: Hoàng Kim Thánh Long VS Bích Lân Xà Hoàng(2): Độc (3)
 • Chương 173: Hoàng Kim Thánh Long VS Bích Lân Xà Hoàng(3): Độc (3)
 • Chương 174: U hương la tiên phẩm (1): Độc (3)
 • Chương 175: U hương la tiên phẩm (2): Độc (3)
 • Chương 176: U hương la tiên phẩm (3): Độc (3)
 • Chương 177: Thủy hỏa bất xâm,bách độc ích dịch (1): Độc (3)
 • Chương 178: Thủy hỏa bất xâm,bách độc ích dịch (2): Độc (3)
 • Chương 179: Thủy hỏa bất xâm,bách độc ích dịch (3): Độc (3)
 • Chương 180: Như ý bách bảo túi cùng tử mẫu truy hồn đoạt mệnh (1): Độc (3)
 • Chương 181: Như ý bách bảo túi cùng tử mẫu truy hồn đoạt mệnh (2): Độc (3)
 • Chương 182: Như ý bách bảo túi cùng tử mẫu truy hồn đoạt mệnh (3): Độc (3)
 • Chương 183: Tiểu Vũ: hãy thề không được rời khỏi ta
 • Chương 184: Tuyệt thế tiên phẩm xứng thất quái (1): hãy thề không được rời khỏi ta
 • Chương 185: Tuyệt thế tiên phẩm xứng thất quái (2): hãy thề không được rời khỏi ta
 • Chương 186: Băng thanh ngọc khiết Đường Tam Thiếu (1)
 • Chương 187: Băng thanh ngọc khiết Đường Tam Thiếu (2)
 • Chương 188: Trở nên quán thông (1): hãy thề không được rời khỏi ta
 • Chương 189: Trở nên quán thông (2): hãy thề không được rời khỏi ta
 • Chương 190: Phòng đấu giá Thiên Đấu (1): hãy thề không được rời khỏi ta
 • Chương 191: Phòng đấu giá Thiên Đấu (2): hãy thề không được rời khỏi ta
 • Chương 192: Phòng đấu giá Thiên Đấu (3): hãy thề không được rời khỏi ta
 • Chương 193: Cực đoan lực lượng hồn sư (1): hãy thề không được rời khỏi ta
 • Chương 194: Cực đoan lực lượng hồn sư (2): hãy thề không được rời khỏi ta
 • Chương 195: Cực đoan lực lượng hồn sư (3): hãy thề không được rời khỏi ta
 • Chương 196: Thất Bảo Lưu Ly Tông (1): hãy thề không được rời khỏi ta
 • Chương 197: Thất Bảo Lưu Ly Tông (2): hãy thề không được rời khỏi ta
 • Chương 198: Thất Bảo Lưu Ly Tông (3): hãy thề không được rời khỏi ta
 • Chương 199: Sự kinh ngạc của Thất Bảo Lưu Ly Tông (1): hãy thề không được rời khỏi ta
 • Chương 200: Sự kinh ngạc của Thất Bảo Lưu Ly Tông (2): hãy thề không được rời khỏi ta
 • Chương 201: Lực lượng chi thần, gia gia thật sự tới a !(1) (Thần Lực Lượng, Gia Gia thật sự tới )
 • Chương 202: Lực lượng chi thần, gia gia thật sự tới a !(2) ( Thần Lực Lượng, Gia Gia thật sự tới )
 • Chương 203: Lực lượng chi thần, gia gia thật sự tới a! (3) ( Thần Lực Lượng, Gia Gia thật sự tới )
 • Chương 204: Đường Tam tả thủ, hạo thiên chuy (1): hãy thề không được rời khỏi ta
 • Chương 205: Đường Tam tả thủ, hạo thiên chuy (2)
 • Chương 206: Đường Tam tả thủ, hạo thiên chuy (3)
 • Chương 207: Thân thế chi mê dữ Hạo Thiên Đấu La – Mê hoặc về thân thế cùng Hạo Thiên Đấu La (1)
 • Chương 208: Thân thế chi mê dữ Hạo Thiên Đấu La – Mê hoặc về thân thế cùng Hạo Thiên Đấu La (2)
 • Chương 209: Thân thế chi mê dữ Hạo Thiên Đấu La – Mê hoặc về thân thế cùng Hạo Thiên Đấu La (3)
 • Chương 210: Huyền bí song sanh vũ hồn (1)
 • Chương 211: Huyền bí song sanh vũ hồn (2)
 • Chương 212: Huyền bí song sanh vũ hồn (3)
 • Chương 213: Tiểu Vũ: Ca, chải đầu cho em (1)
 • Chương 214: Tiểu Vũ: Ca, chải đầu cho em (2)
 • Chương 215: Tiểu Vũ: Ca, chải đầu cho em (3)
 • Chương 216: Đại địa chi vương dưới chân Xích Long (1): Ca, chải đầu cho em (3)
 • Chương 217: Đại địa chi vương dưới chân Xích Long (2): Ca, chải đầu cho em (3)
 • Chương 218: Đại địa chi vương dưới chân Xích Long (3): Ca, chải đầu cho em (3)
 • Chương 219: Đại Địa Chi Vương và Phấn Hồng Nương Nương (1): Ca, chải đầu cho em (3)
 • Chương 220: Đại Địa Vương dữ Phấn Hồng Nương Nương (2): Ca, chải đầu cho em (3)
 • Chương 221: Đại Địa Vương dữ Phấn Hồng Nương Nương (3): Ca, chải đầu cho em (3)
 • Chương 222: Đệ tứ hồn kỹ của mập mạp, Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích (1): Ca, chải đầu cho em (3)
 • Chương 223: Đệ tứ hồn kỹ của Mập Mạp, Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích (2): Ca, chải đầu cho em (3)
 • Chương 224: Đệ tứ hồn kỹ của mập mạp, Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích (3): Ca, chải đầu cho em (3)
 • Chương 225: Hương dẫn hồn thú (1): Ca, chải đầu cho em (3)
 • Chương 226: hương dẫn hồn thú (2): Ca, chải đầu cho em (3)
 • Chương 227: hương dẫn hồn thú (3): Ca, chải đầu cho em (3)
 • Chương 228: Lân Giáp thú ngàn năm cùng với Ma chu ngàn năm (1): Ca, chải đầu cho em (3)
 • Chương 229: Lân Giáp thú ngàn năm cùng với Ma chu ngàn năm (2): Ca, chải đầu cho em (3)
 • Chương 230: Lân Giáp thú ngàn năm cùng với Ma chu ngàn năm (3): Ca, chải đầu cho em (3)
 • Chương 231: Địa huyệt chu ma ngàn năm (1): Ca, chải đầu cho em (3)
 • Chương 232: Địa huyệt ma chu ngàn năm (2 ): Ca, chải đầu cho em (3)
 • Chương 233: Địa huyệt ma chu ngàn năm (3 ): Ca, chải đầu cho em (3)
 • Chương 234: Cắn nuốt, Bát chu mâu (1): Ca, chải đầu cho em (3)
 • Chương 235: Cắn nuốt, bát chu mâu (2 ): Ca, chải đầu cho em (3)
 • Chương 236: Cắn nuốt, bát chu mâu (3): Ca, chải đầu cho em (3)
 • Chương 237: Đường Tam đệ tứ hồn kỹ – Hồn kỹ thứ bốn của Đường Tam (1): Ca, chải đầu cho em (3)
 • Chương 238: Đường Tam đệ tứ hồn kỹ – Hồn kỹ thứ bốn của Đường Tam (2): Ca, chải đầu cho em (3)
 • Chương 239: Đường Tam đệ tứ hồn kỹ – Hồn kỹ thứ bốn của Đường Tam (3): Ca, chải đầu cho em (3)
 • Chương 240: Tinh anh cao cấp hồn sư học viện toàn Đại lục đại chiến (1): Ca, chải đầu cho em (3)
 • Chương 241: Tinh anh cao cấp hồn sư học viện toàn Đại lục đại chiến (2): Ca, chải đầu cho em (3)
 • Chương 242: Tinh anh cao cấp hồn sư học viện toàn Đại lục đại chiến (3): Ca, chải đầu cho em (3)
 • Chương 243: Dự tuyển tái đệ nhất tràng, khai chiến: Ca, chải đầu cho em (3)
 • Chương 244: Một phút chiến thắng: Ca, chải đầu cho em (3)
 • Chương 245: Nguyên nhân Đường Hạo thoái ẩn: Ca, chải đầu cho em (3)
 • Chương 246: Phân tâm khống chế – Tam Khiếu Ngự Chi Tâm: Ca, chải đầu cho em (3)
 • Chương 247: Chiến thuật mới của Đường Tam: Vũ trụ thiên không lưu
 • Chương 248: Khống chế quần thể cực hạn và sự kinh khủng của U Minh Bạch Hổ (1): Vũ trụ thiên không lưu
 • Chương 249: Khống chế quần thể cực hạn và sự kinh khủng của U Minh Bạch Hổ (2): Vũ trụ thiên không lưu
 • Chương 250: Khống chế quần thể cực hạn và sự kinh khủng của U Minh Bạch Hổ (3): Vũ trụ thiên không lưu
 • Chương 251: Phái “cực đoan” và phái “bình hành” trong hồn sư giới (1): Vũ trụ thiên không lưu
 • Chương 252: Phái “cực đoan” và phái “bình hành” trong hồn sư giới (2): Vũ trụ thiên không lưu
 • Chương 253: Phái “cực đoan” và phái “bình hành” trong hồn sư giới (3): Vũ trụ thiên không lưu
 • Chương 254: Truy hồn đoạt mệnh diêm vương thiếp: Vũ trụ thiên không lưu
 • Chương 255: Lại là một khối hồn cốt: Vũ trụ thiên không lưu
 • Chương 256: Sử Lai Khắc học viện chiến Sí Hỏa học viện
 • Chương 257: Hoả miễn Lam Ngân thảo (1)
 • Chương 258: Hoả miễn Lam Ngân thảo (2)
 • Chương 259: Hoả miễn Lam Ngân thảo (3)
 • Chương 260: Bí mật ẩn tàng, vũ hồn Thất Bảo Thạch (1)
 • Chương 261: Bí mật ẩn tàng, vũ hồn Thất Bảo Thạch (2+3)
 • Chương 262: Thất vị nhất thể dung hợp kỹ (1)
 • Chương 263: Thất vị nhất thể dung hợp kỹ (2)
 • Chương 264: Thất vị nhất thể dung hợp kỹ (3)
 • Chương 265: Nhất xướng nhất họa
 • Chương 266: Vũ hồn dung hợp kỹ, băng tuyết phiêu linh
 • Chương 267: Băng Tuyết Phiêu Linh Băng Phượng Hoàng
 • Chương 268: Thật sự là Lam Ngân Thảo bình thường sao?
 • Chương 269: Bát mạch Bách hải trở nên thông suốt
 • Chương 270: Liễu Nhị Long bị lừa (1 )
 • Chương 271: Liễu Nhị Long bị lừa (2)
 • Chương 272: Liễu Nhị Long bị lừa (3)
 • Chương 273: Vua của loài hoa, Quân lâm quần phương (1)
 • Chương 274: Vua của loài hoa, Quân lâm quần phương (2)
 • Chương 275: Vua của loài hoa, Quân lâm quần phương (3)
 • Chương 276: Hồn kỹ cùng tuyệt học Đường Môn dung hợp
 • Chương 277: Đường Tam đấu Hoả Vũ
 • Chương 278: Phượng Hoàng cuồng dã
 • Chương 279: Nụ hôn của Hỏa Vũ cùng Tiểu Vũ
 • Chương 280: Đại sư bày mưu tính kế (1)
 • Chương 281: Đại sư bày mưu tính kế (2)
 • Chương 282: Đại sư bày mưu tính kế (3)
 • Chương 283: Kỳ Nhung Thông Thiên, Hổ phá Long (1)
 • Chương 284: Kỳ Nhung Thông Thiên, Hổ phá Long (2)
 • Chương 285: Kỳ Nhung Thông Thiên, Hổ phá Long (3)
 • Chương 286: Hạo Thiên Chuy, Loạn Phi Phong
 • Chương 287: Tổng quyết tái, Võ Hồn thành
 • Chương 288: Một vị Phong Hào Đấu La yêu hoa
 • Chương 289: Bốn vị phong hào đấu la (1+2)
 • Chương 290: Bốn vị phong hào đấu la (3)
 • Chương 291: Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông
 • Chương 292: Tinh La hoàng gia học viện
 • Chương 293: Biến dị kỹ năng của Vạn năm hồn kỹ
 • Chương 294: Thân thế của U Minh Bạch Hổ
 • Chương 295: Khiếp sợ, Thất quái dung hợp kỹ
 • Chương 296: Khí hồn chân thân – Ám Kim Hạo Thiên Chuy
 • Chương 297: Thực lực hoàn chỉnh của Sử Lai Khắc Thất Quái
 • Chương 298: Đường Môn đệ thập, Bức Dực Luân Hồi
 • Chương 299: Tiểu Vũ không phải là người
 • Chương 300: Hạo Thiên dương oai, một bắt đầu mới
 • Chương 301: Kỹ năng của Trí tuệ đầu cốt – Tử Cực Thần Quang
 • Chương 302: Tám mươi mốt chuy
 • Chương 303: Chuy pháp đại thành, sát lục chi khí
 • Chương 304: Vũ hồn chân diện mục – Lam Ngân Hoàng
 • Chương 305: Sát Lục Chi Đô
 • Chương 306: Địa Ngục Sát Lục Trường
 • Chương 307: Sát Lục Chi Vương
 • Chương 308: Máu trên tế điện, Địa Ngục Lộ
 • Chương 309: Ám Kim Biên Bức Vương ba đầu
 • Chương 310: Thập Thủ Liệt Dương Xà
 • Chương 311: Lam Ngân lĩnh vực cùng Sát Thần lĩnh vực
 • Chương 312: Nguyệt Hiên, cô cô
 • Chương 313: duyên hoa tẩy tẫn, viên dung như ý
 • Chương 314: Mẫu thân Đường Tam, Lam ngân hoàng mười vạn năm
 • Chương 315: Di vật của mẫu thân, xương đùi phải Lam ngân hoàng
 • Chương 316: Trở Về Hạo Thiên Tông (1)
 • Chương 317: Trở Về Hạo Thiên Tông (2)
 • Chương 318: Trở Về Hạo Thiên Tông (3)
 • Chương 319: Khiếu Thiên đấu la (1)
 • Chương 320: Khiếu Thiên đấu la (2)
 • Chương 321: Khiếu Thiên đấu la (3)
 • Chương 322: Lực khống chế bá đạo của Lam Ngân Hoàng
 • Chương 323: Đệ ngũ hồn kỹ – Lam Ngân Bá Vương Thương
 • Chương 324: Hư Không Quỷ Ảnh Mê Tung
 • Chương 325: Sử Lai Khắc thất quái đoàn tụ
 • Chương 326: Biến hóa sau năm năm (1)
 • Chương 327: Biến hóa sau năm năm (2)
 • Chương 328: Biến hóa sau năm năm (3)
 • Chương 329: Đệ Lục Hồn Hoàn của Áo Tư Tạp (1)
 • Chương 330: Đệ Lục Hồn Hoàn của Áo Tư Tạp (2)
 • Chương 331: Đệ Lục Hồn Hoàn của Áo Tư Tạp (3)
 • Chương 332: Lam Ngân lĩnh vực chính thức uy lực
 • Chương 333: Va chạm với cấp bậc Hồn Đấu La
 • Chương 334: Liệp hồn, diệt môn
 • Chương 335: Gặp lại Hồ Liệt Na
 • Chương 336: Tiềm phục thành công
 • Chương 337: Tiểu Vũ, người yêu của ta, cuối cùng cũng gặp lại
 • Chương 338: Tử chiến trong rừng rậm
 • Chương 339: Vận mệnh đồng dạng, hồn hoàn mười vạn năm của Đường Tam
 • Chương 340: Hy vọng phục hồi
 • Chương 341: Bát Chu Mâu tiến hoá
 • Chương 342: Hoàng thất bí tân
 • Chương 343: Nguyên nhân Bát Chu Mâu tiến hoá khải giáp
 • Chương 344: Áo Tư Tạp trở về, phục chế kính tượng tràng
 • Chương 345: Áo Tư Tạp, Trữ Vinh Vinh
 • Chương 346: Lực Chi Nhất Tộc
 • Chương 347: Tứ đại gia tộc đơn thuộc tính
 • Chương 348: Ba vị khách bỉ ổi
 • Chương 349: Ngự chi nhất tộc
 • Chương 350: Đối trận, cùng bản giáp cự tê so phòng ngự
 • Chương 351: Phá phòng, Loạn Phi Phong chi uy
 • Chương 352: Ngự Chi Nhất Tộc nhập Đường Môn
 • Chương 353: Quỷ Ảnh Mê Tung đấu thuần mẫn
 • Chương 354: Đệ lục hồn kỹ của Đường Tam, Tiểu Vũ hiện thân
 • Chương 355: Thủy tinh huyết long tham
 • Chương 356: Đường Tam chiến Dương Vô Địch
 • Chương 357: Đệ lục hồn kỹ của Đường Tam: Hư vô, bạo sát bát đoạn suất
 • Chương 358: Tiểu Vũ sống lại, hai phần có một
 • Chương 359: Chênh lệch năm năm, một đấu ba
 • Chương 360: Ý đồ khi đến của tứ nguyên tố học viện
 • Chương 361: Kim chúc chi đô, Canh Tân Thành
 • Chương 362: Tượng thần Lâu Cao
 • Chương 363: Thực sự cút khỏi đây đi
 • Chương 364: Hàn Tâm Thiết Tinh cùng Thâm Hải Trầm Ngân
 • Chương 365: Đêm trăng thanh gió mát giết người
 • Chương 366: Thần khí Bát Bảo Như Ý Nhuyễn Giáp
 • Chương 367: Đường Môn năm đường
 • Chương 368: Cung đình biến động, địch nhân hiện
 • Chương 369: Cầu Gai đấu la, Xà Mâu Đấu La – Phá Hồn Thương
 • Chương 370: Sát Thần Lĩnh Vực VS Thiên Sứ lĩnh vực
 • Chương 371: Loạn Phi Phong Chi Vũ – Hồn Kỹ Tự Nghĩ ra
 • Chương 372: Tiểu Vũ sống lại một phần tư
 • Chương 373: Sáu khối hồn cốt, thiên sứ thần trang
 • Chương 374: Phong Hào Đấu La chín mươi chín cấp
 • Chương 375: Ma Quỷ đảo hay Hải Thần đảo
 • Chương 376: Lai lịch của ba vị tuyệt thế Đấu La
 • Chương 377: Hạnh phúc của Đường Tam và Tiểu Vũ, đính hôn
 • Chương 378: Sử Lai Khắc thất quái đoàn tụ
 • Chương 379: Bảo vật trấn quốc tặng Đường Tam, Hãn Hải Kiền Khôn Tráo
 • Chương 380: Hãn Hải Kiền Khôn Tráo
 • Chương 381: Ám ảnh thợ săn
 • Chương 382: Đệ tứ thủ pháp của Đường Môn: Thiên Linh Nhất Dạ
 • Chương 383: Khát máu cuồng hóa cơn lốc đùi phải: Thiên Linh Nhất Dạ
 • Chương 384: Hãn Hải Đại Đấu Hồn Tràng: Thiên Linh Nhất Dạ
 • Chương 385: Không nên sùng bái ca, ca chỉ là một truyền thuyết: Thiên Linh Nhất Dạ
 • Chương 386: Biển Kiều Mỹ: Thiên Linh Nhất Dạ
 • Chương 387: Ma Kình Hải Vực: Thiên Linh Nhất Dạ
 • Chương 388: Vượt quá thập vạn niên, bá chủ trong biển: Thiên Linh Nhất Dạ
 • Chương 389: Hiểm tử hoàn sinh, Tái ông thất mã: Thiên Linh Nhất Dạ
 • Chương 390: Thần y bái sư: Thiên Linh Nhất Dạ
 • Chương 391: Hừng hực tử trân châu: Thiên Linh Nhất Dạ
 • Chương 392: Chủ nhân, muốn phục vụ sao?: Thiên Linh Nhất Dạ
 • Chương 393: cung phụng hải thần, hải thần đảo: Thiên Linh Nhất Dạ
 • Chương 394: Tị thủy càn khôn tráo: Thiên Linh Nhất Dạ
 • Chương 395: Hải Mã thánh trụ, hắc cấp Lục Khảo: Thiên Linh Nhất Dạ
 • Chương 396: Đỉnh cấp thất khảo và Hoàng cấp nhất khảo: Thiên Linh Nhất Dạ
 • Chương 397: Hải Thần cửu khảo, tam xoa kích lạc ấn: Thiên Linh Nhất Dạ
 • Chương 398: Ánh sáng hải thần (1): Thiên Linh Nhất Dạ
 • Chương 399: Ánh sáng hải thần (2): Thiên Linh Nhất Dạ
 • Chương 400: Huyền bí của Hải Thần ánh sáng: Thiên Linh Nhất Dạ
 • Chương 401: Thần tứ hồn hoàn – hồn hoàn thần ban: Thiên Linh Nhất Dạ
 • Chương 402: Thiên Sứ cùng La Sát: Thiên Linh Nhất Dạ
 • Chương 403: Mười vạn năm-hồn hoàn thứ bảy của Đường Tam: Thiên Linh Nhất Dạ
 • Chương 404: Xuyên qua,hải thần ánh sáng (1): Thiên Linh Nhất Dạ
 • Chương 405: Xuyên qua,hải thần ánh sáng (2): Thiên Linh Nhất Dạ
 • Chương 406: Hai người cùng lúc vượt qua Hải Thần ánh sáng (1): Thiên Linh Nhất Dạ
 • Chương 407: Hai người cùng lúc vượt qua Hải Thần ánh sáng (2): Thiên Linh Nhất Dạ
 • Chương 408: Đường Tam át chủ bài, kĩ năng tiến hóa sát thần lĩnh vực: Thiên Linh Nhất Dạ
 • Chương 409: Hồn kĩ thứ bảy đáng khinh của Áo Tư Lạp
 • Chương 410: Hồn Thú Mười Vạn Năm, Ma Hồn Đại Bạch Sa Vương
 • Chương 411: Ma Hồn Đại Bạch Sa Vương Lỗ Mãng
 • Chương 412: Vũ Hồn chân thân của Tà Hỏa phượng hoàng
 • Chương 413: Hỏa phượng hoàng bảy đầu
 • Chương 414: Phượng Hoàng Lĩnh Vực
 • Chương 415: Triều tịch luyện thể
 • Chương 416: Cảnh giới cuối cùng của Tử Cực Ma Đồng, Hạo Hãn (mênh mông)
 • Chương 417: Đệ tứ khảo, Sa Kình cuộc chiến
 • Chương 418: Xảo sát tà ma hổ kình
 • Chương 419: Hồn hoàn thứ tám của Đường Tam
 • Chương 420: Hồn cốt chân trái mười vạn năm của Tà Ma
 • Chương 421: Khảo nghiệm thứ năm, khiêu chiến phong hào đấu la
 • Chương 422: Hải Mã Thánh Trụ cuộc chiến
 • Chương 423: Tà mâu bạch hổ đấu Hải chi mâu
 • Chương 424: Thời khắc Tiểu Vũ hiến tế lại hiện ra
 • Chương 425: Khiêu chiến Hải Tinh Thánh Trụ
 • Chương 426: Hải Ma Nữ, Nhân Ngư Công chúa?
 • Chương 427: Đệ ngũ hồn hoàn của Đường Tam tiến hóa mười vạn năm
 • Chương 428: Hải Long Đấu La
 • Chương 429: Khống Hạc Cầm Long, Hạo Thiên phi chuy
 • Chương 430: Đệ lục khảo, công kích của Hải Thần Đấu La
 • Chương 431: Hải Thần Đấu La, vô hạn tiếp cận với thần thực lực
 • Chương 432: Mượn thế vượt qua kiểm tra, phá tan đệ lục khảo
 • Chương 433: Hải Thần thần vị, con đường thành thần
 • Chương 434: Rút ra thần khí Hải Thần Tam Xoa Kích
 • Chương 435: Hải Thần Tam Xoa Kích, nặng mười vạn tám ngàn cân
 • Chương 436: Thu hoạch cùng chia tay sau bốn năm
 • Chương 437: Võ Hồn đế quốc
 • Chương 438: Uy lực của Hải Thần Tam Xoa Kích
 • Chương 439: Sát Lục chi vương tái hiện
 • Chương 440: Sát Lục chi vương chính là ông cố!
 • Chương 441: Nguy cơ của hai đại thần thú
 • Chương 442: Đường Tam lần đầu tiên giao thủ cùng Bỉ Bỉ Đông
 • Chương 443: Kĩ năng của Hải Thần, Hoàng Kim Thập Tam Kích
 • Chương 444: Sâm lâm chi vương hiến tế- Hồn hoàn thứ chín của Đường Tam
 • Chương 445: Nơi sống lại, Lạc Nhật sâm lâm
 • Chương 446: Sống lại đi, người yêu của ta
 • Chương 447: Tiến hóa cuối cùng của Lam Ngân Lĩnh Vực- Hải Nạp Bách Xuyên
 • Chương 448: Đại lễ dâng đến cửa
 • Chương 449: Thiết hán nhu tình
 • Chương 450: Trở về Hạo Thiên Tông
 • Chương 451: Thái Thản Khung Thương Phá cùng Thiên Thanh Trì Độn Thần Trảo
 • Chương 452: Tông môn thủ tịch, Hạo Thiên lệnh
 • Chương 453: Thần Tượng Di Vật – Tuyệt Thế Ám Khí
 • Chương 454: Đường gia quân-chín mươi ba cấp-đế sư
 • Chương 455: Thiên Đấu đại quân
 • Chương 456: Thất quái bảo vệ tuyến tiếp viện
 • Chương 457: Hồn kỹ thứ chín của Đường Tam
 • Chương 458: Thiên Thanh Tịch Diệt Lôi Đình
 • Chương 459: Tái chiến Bỉ Bỉ Đông, Đường gia quân thể hiện uy phong
 • Chương 460: Tử Cực Ma Đồng : Tu La Ma Quang
 • Chương 461: Định kế tổng tiến công: Tu La Ma Quang
 • Chương 462: Chiến trường của một người: Tu La Ma Quang
 • Chương 463: Đường Môn tuyệt đỉnh- Phật Nộ Đường Liên: Tu La Ma Quang
 • Chương 464: Sáu đại cung phụng, đỉnh cao đấu la: Tu La Ma Quang
 • Chương 465: Đánh tan, huynh đệ cung phụng chín mươi sáu cấp: Tu La Ma Quang
 • Chương 466: Hạo Thiên Chuy chân chính, trạng thái Hạo Thiên Đấu La: Tu La Ma Quang
 • Chương 467: Hạo Thiên tông thần kĩ, Đại Tu Di Chuy: Tu La Ma Quang
 • Chương 468: Thiên Sứ đệ cửu khảo: Truyền thừa thần vị
 • Chương 469: Ám Ma Tà Thần Hổ : Tà Thần phụ thể
 • Chương 470: Siêu cấp hồn thú thông minh tuyệt đỉnh: Tà Thần phụ thể
 • Chương 471: Cuộc chiến phản lão hoàn đồng, Hạo Thiên Chuy đệ tứ hồn hoàn: Tà Thần phụ thể
 • Chương 472: Bát chu mâu tiến hóa thần cấp: Tà Thần phụ thể
 • Chương 473: Chín vạn năm! Ba huynh đệ Thiên Quân Nghĩ hoàng: Tà Thần phụ thể
 • Chương 474: Khắc tinh của hồn thú loại côn trùng, thần cấp Bát Chu Mâu: Tà Thần phụ thể
 • Chương 475: Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành: Tà Thần phụ thể
 • Chương 476: Trận chiến đầu tiên với Thiên Sứ thần cấp: Tà Thần phụ thể
 • Chương 477: Hồn hoàn thứ mười – Hồn hoàn thần cấp: Tà Thần phụ thể
 • Chương 478: Ý nghĩa sâu xa của Đại Tu Di Chuy: Tạc hoàn (Bùng nổ hồn hoàn)
 • Chương 479: Tuyệt đối áp chế – Đại Tu Di Hạo Thiên Chuy: Tạc hoàn (Bùng nổ hồn hoàn)
 • Chương 480: Đệ nhất Đường môn – Quan Âm Hữu Lệ: Tạc hoàn (Bùng nổ hồn hoàn)
 • Chương 481: Thái Dương Thánh Kiếm: Tạc hoàn (Bùng nổ hồn hoàn)
 • Chương 482: Sự truy sát của thần cấp trong lòng đất: Tạc hoàn (Bùng nổ hồn hoàn)
 • Chương 483: Hải Thần giáng lâm: Tạc hoàn (Bùng nổ hồn hoàn)
 • Chương 484: Mục tiêu : Thâm Hải Ma Kình Vương
 • Chương 485: Chiến đấu đi! Thâm Hải Ma Kình Vương: Thâm Hải Ma Kình Vương
 • Chương 486: Kém thần một đường, trăm vạn năm hồn thú: Thâm Hải Ma Kình Vương
 • Chương 487: Đường Tam VS Thâm Hải Ma Kình Vương: Thâm Hải Ma Kình Vương
 • Chương 488: Tiêu diệt Ma kình vương, Sát Thần lĩnh vực biến dị: Thâm Hải Ma Kình Vương
 • Chương 489: Trăm vạn năm hồn hoàn cùng Trăm vạn năm hồn cốt: Thâm Hải Ma Kình Vương
 • Chương 490: Bảo bối trong đầu Thâm Hải Ma Kình Vương: Thâm Hải Ma Kình Vương
 • Chương 491: Hai lựa chọn truyền thừa: Hải Thần hay Tu La Thần?
 • Chương 492: Truyền thừa bắt đầu, Hải Thần Đấu La hiến tế: Hải Thần hay Tu La Thần?
 • Chương 493: Hải Thần và Tu La thần: Hải Thần hay Tu La Thần?
 • Chương 494: Rút ra Hồn cốt, Hải Thần tám cánh: Hải Thần hay Tu La Thần?
 • Chương 495: Một chữ tình, tâm linh cảm ứng giải cứu: Hải Thần hay Tu La Thần?
 • Chương 496: Tấm thân xử nam của ta chỉ dành cho Tiểu Vũ, Hải Thần thần trang: Hải Thần hay Tu La Thần?
 • Chương 497: Hải Thần Đường Tam: Hải Thần hay Tu La Thần?
 • Chương 498: Hải Thần và Thiên Sứ Thần: Hải Thần hay Tu La Thần?
 • Chương 499: Sóng biếc, Hải Thần, xanh thẳm vô tận: Hải Thần hay Tu La Thần?
 • Chương 500: Thực Thần và Cửu Thải Thần Nữ: Hải Thần hay Tu La Thần?
 • Chương 501: Thất quái phong hào cùng Tu La thần lực tái sinh: Hải Thần hay Tu La Thần?
 • Chương 502: Lựa chọn của Tiểu Vũ, Ma Kiếm nhập thể: Hải Thần hay Tu La Thần?
 • Chương 503: Gia Lăng quan, song thần hàng lâm: Hải Thần hay Tu La Thần?
 • Chương 504: Tuyệt thế song thần, quyết chiến trên cao mười dặm: Hải Thần hay Tu La Thần?
 • Chương 505: Siêu cấp dung hợp kỹ – U Minh Bạch Hổ: Hải Thần hay Tu La Thần?
 • Chương 506: Lục quái phát uy, binh lâm thành hạ: Hải Thần hay Tu La Thần?
 • Chương 507: Cửu Bảo Vô Địch Thần Quang: Hải Thần hay Tu La Thần?
 • Chương 508: Toàn thành tràn ngập lục u u: Hải Thần hay Tu La Thần?
 • Chương 509: Thái dương Thiên sứ: Hải Thần hay Tu La Thần?
 • Chương 510: La Sát thần xuất hiện: Hải Thần hay Tu La Thần?
 • Chương 511: Thiên sứ cùng La sát
 • Chương 512: Hải Thần vẫn lạc
 • Chương 513: Dung hợp hoàn mỹ- Thần Quang Phục Sinh
 • Chương 514: Thần hồn về vị trí cũ- Hải Thần trở lại
 • Chương 515: Quyết chiến cuối cùng
 • Chương 516: Hoàn mỹ dung hợp chi song thần chiến song thần
 • Chương 517: Đại kết cục, một điều kiện cuối cùng!
 • Một đại lục không hề yên bình, một cuộc sống đầy hiểm nguy, phiêu lưu nhưng cũng không kém phần lãng mạn. tình yêu, thù hận, trách nhiệm… Tiếp bước những tiền bối đi trước, Hoắc Vũ Hạo và đời sau sử lai khắc thất quái, bằng niềm tin nhiệt huyết tuổi trẻ đã gây dựng lại đường môn tái lập những huy hoàng xưa kia của các tiền bối đi trước…

  – Kiếp trước là thiên tài sau khi chế tạo ám khí cao nhất của đường môn: Phật Nộ Liên Hoa. Xuyên việt mang theo võ công cùng với ám khí Đường Môn đến thế giới không có võ công cùng ám khí siêu đẳng như thế, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Hãy cùng nhau theo dõi Đấu La Đại Lục để biết rõ bạn nhé.

  – Tags: , truyen huyen ao, dau la dai luc prc full
   

  Có thể bạn thích sách  Tiểu Lý Phi Đao