Con Không Ngốc, Con Chỉ Thông Minh Theo Một Cách Khác